Regulamin korzystania z serwisu Pinger

 1. Postanowienia ogólne.

  Administratorem serwisu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie onas.o2.pl.

  Administrator serwisu Pinger zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

  Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

  Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

  1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Pinger, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu Pinger, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści, np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.
  2. serwis Pinger (serwis) – zbiór stron WWW w domenie o nazwie pinger.pl, składających się na serwis Pinger, umieszczony na stronie głównej pinger.pl/, umożliwiający w szczególności tworzenie i prowadzenie w tym serwisie miniblogów, umieszczanie plików, opinii, wpisów, komentarzy i innych treści w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
  3. miniblog – blog tworzony i prowadzony przez użytkownika w serwisie Pinger, zgodnie z dostępną w serwisie funkcjonalnością, mogący zawierać w szczególności treści dotyczące własnych autorskich przemyśleń na wybrany temat. Utworzenie w serwisie minibloga następuje automatycznie po wypełnieniu przez użytkownika formularza dostępnego na stronie pinger.pl zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu.
  4. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik, stanowiący element składowy minibloga; dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na stronie http://pinger.pl/ w części poświęconej funkcjonalności).
  5. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Pinger i na których - w ramach serwisu Pinger - zapisywane są miniblogi, pliki, komentarze zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.
  6. konto – założone przez użytkownika serwisu Pinger konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Grupa Wirtualna Polska w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu Pinger, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła lub za pomocą mechanizmu dostępnego w zakładce „Zapomniałem hasła”.
  7. profil użytkownika – miejsce w serwisie Pinger, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Pinger. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.
 2. Zasady korzystania z serwisu Pinger.
  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Pinger umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne, umieszczanie m.in. miniblogów, plików, opinii, wpisów, komentarzy w serwisie Pinger, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska jako Administratora serwisu Pinger. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Pinger niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie Pinger jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).
  3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Wszelkie prawa do serwisu Pinger, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
  5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Pinger, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
   1. przeglądać serwis, w tym miniblogi umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
   2. tworzyć i prowadzić w Serwisie miniblogi, umieszczać wpisy, opinie, komentarze, pliki i inne treści,
   3. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Pinger,
   4. pobierać wyłącznie za pomocą dostępnych kodów tzw. „wklejki” ze strony Serwisu, Zakazane jest wklejanie w inny sposób, niż poprzez użycie powołanych kodów.
   5. pobierać i korzystać z wtyczki do komunikatora „Tlen” umożliwiającej korzystanie z Serwisu przez komunikator internetowy Tlen.pl,
   6. korzystać z udostępnionego na stronie serwisu Aplication Programming Interface (API), na zasadach opisanych w części serwisu poświęconej funkcjonalności.
  6. Warunkiem korzystania z serwisu Pinger jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Pinger oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Pinger polegające na umieszczaniu w serwisie określonych miniblogów, plików, opinii, wpisów, komentarzy lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie Pinger oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  7. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu miniblogów, plików, opinii, wpisów, komentarzy lub innych treści w serwisie Pinger, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych miniblogów, plików, opinii, wpisów, komentarzy lub innych treści w serwisie Pinger lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
  8. Użytkownik korzystając w serwisu Pinger poprzez umieszczanie konkretnych miniblogów, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
  9. Z tytułu korzystania z serwisu Pinger Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Pinger użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
  10. Z serwisu Pinger użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu Pinger dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu Pinger lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu Pinger, zamieszczać pliki, opinie, wpisy, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu Pinger.
  11. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu Pinger są dobrowolne. Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoim miniblogiem, w szczególności może dodawać pliki, zamieszczać komentarze, opinie, wpisy lub inne treści zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Pinger.
  12. Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie Pinger, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta, po uprzednim zalogowaniu się na to konto. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie według wyboru użytkownika usunięta:
   1. cała zawartość konta (w tym miniblog i wszelkie treści go tworzące, w szczególności zdjęcia, komentarze, wpisy), lub
   2. cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze od osób niezalogowanych.
  13. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
  14. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:
   1. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
   2. kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Pinger (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).
  15. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Grupa Wirtualna Polska lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Grupa Wirtualna Polska jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska).
  16. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
  17. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem konta użytkownika.
  18. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik – założyciel konta).
  19. Każdy użytkownik serwisu Pinger jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Pinger treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
   2. podszywanie się pod inne osoby,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   5. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu Pinger na inną osobę bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska,
   6. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
  20. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 19 a-f Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego minibloga, pliku, opinii, wpisu, komentarza lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  21. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Pinger dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Pinger, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Pinger, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
  22. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Pinger będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu Pinger (pinger.pl/) stosowną informację.
  23. http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=pinger.
  24. W ramach serwisu Pinger http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=pinger).
  25. http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=pinger. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu Pinger, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Pinger.
  26. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Pinger dostępne są na stronie pinger.pl, w szczególności w zakładce „Pomoc”, „FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu Pinger.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  27. W ramach przewidzianej dla serwisu Pinger funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie miniblogów przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach np. blog od 18 lat.
  28. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu Pinger w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania pytań oraz odpowiedzi, komentarzy, plików lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu Pinger. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie Pinger bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Pinger i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Pinger, w tym w szczególności komentarze, wpisy, opinie, pliki umieszczane na miniblogach, i szkody wynikłe z tego tytułu,
   3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Pinger, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
   5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego komentarza, pliku lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
   6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Pinger, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Pinger w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Pinger nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
  29. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Pinger należy zgłaszać na adres: http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=pinger, lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.
  30. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie miniblogi, pliki, opinie, wpisy, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie Pinger są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Pinger, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Pinger, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
  31. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Pinger korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Pinger.
  32. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności miniblogi, pliki, opinie, wpisy, komentarze,) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.
  33. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.pinger.pl/regulamin.
  34. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Kategorie blogów