Wpisy oznaczone tagiem "Karne" (22)  

proprawo
 
Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej, gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to, by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizację znamion czynu z art. 254a k.k., zaś w sytuacji, gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobie tegoż elementu, odpowiada również za kradzież.


Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy zarzutów zawartych w środku odwoławczym przypomnieć należy, iż zgodnie z brzmieniem art. 433 § 1 k.p.k. sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to przewiduje. Mając to na uwadze Sąd Okręgowy stwierdza na wstępie z urzędu, iż w badanej sprawie nie występują żadne bezwzględne przyczyny odwoławcze, o których mowa w art. 439 § 1 k.p.k., ani też nie zachodzi w niej rażąca niesprawiedliwość orzeczenia, o której mowa w art. 440 k.p.k.
Uwagi Sądu odwoławczego nie umknęła bowiem okoliczność, iż oskarżony J. J. (1) został w toku postępowania, mianowicie w dniu 24 kwietnia 2014 r. pozbawiony wolności i nie brał on udziału w rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r., będąc doprowadzonym z zakładu karnego dopiero na kolejną rozprawę, w dniu 4 września 2014 r. Jednocześnie dostrzec należy, iż powodem niedoprowadzenia oskarżonego na wskazaną rozprawę było niepoinformowanie Sądu przez oskarżonego o tym, że został on pozbawiony pajeczyca.bloog.pl  wolności i przesłanie do Sądu pisma zawierającego takową informację dopiero w dniu 21 lipca 2014 r.
Z opisanego układu procesowego nie wyłania się konieczności wzruszania zaskarżonego orzeczenia. Sąd Okręgowy reprezentuje bowiem stanowisko, zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r. (I KZP 8/02, LEX 51725) oraz wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r. (II KK 119/10, LEX 638477). W judykatach tych podkreślono, z czym w pełni należy się zgodzić, że jeśli (...) oskarżony zostanie pozbawiony wolności i zaniecha, pomimo istniejących możliwości, poinformowania sądu o tym fakcie, to prowadzenie rozprawy na podstawie art. 376 § 2 k.p.k. nie jest obarczone naruszeniem prawa, przy czym zasadnie wskazuje się, iż takie niezawiadomienie sądu przez oskarżonego może być traktowane jako wynik decyzji o nieuczestniczeniu w rozprawie dotyczą sytuacji, gdy sąd meriti wydając stosowne postanowienie nie ma wiedzy o pozbawieniu wolności oskarżonego.
W analizowanej sprawie Sąd Rejonowy nie dysponował, do dnia 21 lipca 2014 r., wiedzą o pozbawieniu wolności J.J. (1). Nadto oskarżony zaniechał, pomimo istniejących możliwości i ich uprzedniego wielokrotnego wykorzystywania w sprawie - w czasie, gdy był pozbawiony wolności - poinformowania sądu o tym fakcie. Tym samym przeprowadzenie rozprawy w dniu 17 czerwca 2014 r., na podstawie art. 376 § 2 k.p.k., bez udziału oskarżonego, nie było obarczone naruszeniem prawa procesowego. Gdy dodać do tego stwierdzenie, iż w toku omawianej rozprawy przeprowadzono J. jedynie ustną uzupełniającą opinię biegłego, w obecności obrońcy oskarżonego, który to biegły podtrzymał wnioski pisemnej opinii, doręczonej oskarżonemu w toku rozprawy w dniu 27 marca 2014 r., brak jest jakichkolwiek powodów do uchylania wyroku z powodu zaistnienia omawianej okoliczności.
Po poczynieniu powyższych uwag wstępnych, potwierdzających brak w sprawie bezwzględnych przyczyn odwoławczych, należy obecnie wprost odnieść się do zarzutów obrońcy oskarżonego, stanowiących względne przyczyny odwoławcze.
I tak, nie ma racji obrońca oskarżonego wskazując, że zaskarżony wyrok zapadł z obrazą przepisów postępowania, czyli art. 7 k.p.k., polegającą na dowolnej ocenie dowodów i uznaniu zeznań świadków P.S. i D.Ł. za wiarygodne i wystarczające do przyjęcia, że oskarżony zachowaniem swym doprowadził do zakłócenia działania linii telekomunikacyjnej pokrzywdzonej spółki. Wszak z zeznań tychże świadków nie tylko wprost wynika, że na skutek działania oskarżonego nie tylko dwukrotnie doszło do uszkodzenia i zakłócenia działania sieci telekomunikacyjnej na przy drodze W. - W., ale nadto z zeznań D.Ł., który bezpośrednio zajmuje się utrzymaniem i konserwacją sieci telekomunikacyjnej, wprost wynika, iż kradzież kabla telekomunikacyjnego w nocy z 30 na 31 października 2012 r. został ujawniona, ponieważ uzyskał on informację o zgłoszeniu awarii telefonu w miejscowości W. Gdy jeszcze spojrzeć na omawiane zagadnienie z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania, czyli uwzględnić niewymagającą fachowej wiedzy okoliczności, iż odcięcie fragmentu czynnej napowietrznej linii telekomunikacyjnej prowadzi do zakłócenia działania sieci telekomunikacyjnej, nie sposób uznać, iż Sąd Rejonowy ocenił zeznania wskazanych świadków z obrazą art. 7 k.p.k.
Po drugie, nie sposób zgodzić się z obrońcą, iż orzeczenie Sądu pierwszej instancji obraża prawo materialne, poprzez przyjęcie kumulatywnej kwalifikacji zrekonstruowanego działania oskarżonego, jako czynu zabronionego wyczerpującego znamiona zarówno przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., jak i z art. 254a k.k. W doktrynie prawa karnego materialnego podkreśla się bowiem, z czym Sąd Okręgowy się zgadza, iż możliwy jest zbieg przestępstwa z art. 254a z przestępstwami przeciwko mieniu, takimi jak kradzież z 278 § 1, kradzież z włamaniem - art. 279 (w: J. Giezek (red). Kodeks karny, Część szczególna, Komentarz, LEX 2014).
Dodać do tego należy uwagę, iż za powyższym stanowiskiem jednoznacznie przemawia wykładnia językowa omawianych przepisów, która prowadzi do wniosku, iż przestępstwo stypizowane w art. 254a charakteryzuje się zakłóceniem działania linii telekomunikacyjnej na skutek zaboru jej elementu, zaś występek z art. 278 § 1 również wiąże się z zaborem, w tym przypadku elementu linii telekomunikacyjnej, przy czym zabór ten charakteryzować musi bezprawny cel - przywłaszczenie. Innymi słowy, sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej, gdy czyni to w celu innymi niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to, by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizację znamion czynu z art. 254a k.k., zaś w sytuacji, gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobie tegoż elementu, odpowiada również za kradzież. Oddanie zawartości bezprawia tak opisanego czynu wymaga więc, w sytuacji, gdy sprawca zabiera element linii telekomunikacyjnej w celu przywłaszczenia, przyjęcia kumulatywnej kwalifikacji jego działania, tak jak prawidłowo uczynił to Sąd pierwszej instancji.
Po trzecie, w żadnej mierze nie można zgodzić się z obrońcą, iż Sąd Rejonowy orzekł wobec oskarżonego rażąco surową karę pozbawienia wolności oraz niesłusznie niezastosował środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia jej wykonania. Kara orzeczona wobec oskarżonego, w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności, w sytuacji, gdy J. J. (1) dokonał dwóch przestępstw, w warunkach powrotu do przestępstwa w rozumieniu art. 64 § 1 k.k., zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności, jawi się jako łagodna a nie surowa (i to surowa w rażącym stopniu). Z kolei gdy uwzględnić wielokrotną karalność oskarżonego, w tym pięciokrotnie za dokonanie przestępstw przeciwko mieniu, jak również dopuszczenie się analizowanych czynów po nieco tylko ponad trzech miesiącach od opuszczenia zakładu karnego, nie sposób twierdzić, iż zasługuje on na warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Sumując, apelacja obrońcy oskarżonego co do istoty sprawy jest oczywiście bezzasadna, co musiało skutkować utrzymaniem w mocy zaskarżonego wyroku. Orzeczenie o kosztach sądowych oparto o art. 624 § 1 k.p.k., zwalniając oskarżonego od obowiązku ich uiszczenia, albowiem odbywa on i będzie odbywał karę pozbawienia wolności, nie dysponuje żadnym majątkiem, co nakazuje przyjąć, iż kosztów oskarżony by nie uiścił.
 

prawniczyping
 
Realizacja czynności wykonawczych przewidzianych w art. 291 § 1 k.k. bezpośrednio narusza określone w art. 140 k.c. obslugaprawna.net.pl uprawnienia właściciela rzeczy uprzednio utraconej, np. w wyniku kradzieży, skoro fakt tej kradzieży nie skutkuje ustaniem prawa własności.
 

kciuk-pl
 
17-latek jechał autem mimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów. Nigdy nie miał uprawnień, a sąd orzekł mu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Link: www.kciuk.pl/Popelnil-53-wykroczenia-uzbieral-30…
 

epartnerzy
 
Zagadnienia ustrojowe procesu integracji europejskiej w sprawach karnych od dłuższego czasu skupiają uwagę teoretyków i praktyków prawa. Od chwili wejścia w życie europejskiego nakazu aresztowania problem obszaru europejskiego ścigania karnego stanowi przedmiot dyskusji i sporów, jak również w sposób bezpośredni dotyczy jednostki. Zarówno państwa, jak i ich obywatele znaleźli się w bezprecedensowej sytuacji, w której wolności poruszania się w obrębie UE nie towarzyszy ryzyko europejskiej odpowiedzialności karnej; zamiast tego mamy do czynienia z prawdziwa mozaiką regulacji prawnych, które nie zawsze są zrozumiałe dla stosującego prawo, a prawie nigdy dla adresata - w najszerszym znaczeniu tego słowa - tych norm.
Celem niniejszej pracy jest nie tylko przybliżenie czytelnikowi zagadnień europeizacji ścigania karnego, lecz także usystematyzowanie problematyki i danie odpowiedzi na szereg istotnych pytań ustrojowych związanych z tym procesem.

Adresaci:

Monografia adresowana jest do prawników wielu specjalności, którzy chcieliby prześledzić proces niezwykle istotnych zmian, jakie dokonują się w ostatnich latach w sposobie ścigania przestępców w Unii Europejskiej.

darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)europejskie_sciganie_karne_zag…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)europejskie_sciganie_karne__zagad…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Stan prawny na 1.05.2008 r.
Podręcznik w zwięzłej formie przedstawia zagadnienia ogólne procesu karnego (postępowania karnego). Omówiono w nim m.in. problematykę zasad procesu, czynności procesowych, uczestników procesu, postępowania dowodowego oraz środków przymusu.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym formalnym, a zwłaszcza studentów i praktyków.

Podstawę normatywną opracowania stanowi kodeks postępowania karnego z 1997 r. wraz z licznymi nowelami uchwalonymi do lutego 2008 r.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)postepowanie_karne%20demo.pdf…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)postepowanie_karne__czesc_ogolna_…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Stan prawny na 1.08.2008 r.
Pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz składa się z trzech zasadniczych części:
1) wprowadzenia, w którym przedstawiona jest ogólnie problematyka przemocy w rodzinie,
2) komentarza do ustawy,
3) aneksu, zawierającego kilka aktów prawnych.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)ustawa_o_przeciwdz_przemocy%20…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)ustawa_o_przeciwdzialaniu_przemoc…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Stan prawny na 1.03.2007 r.
Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, a szczególnie ułatwienie wykonywania najtrudniejszego zadania jakim jest typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)przeciwdzialanie_finansowaniu_…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)przeciwdzialanie_finansowaniu_ter…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

zapytanko.pl
 
#SMS Od którego punktu karnego odbierane jest prawo jazdy, od 24. czy od 25?

71 666: Zdobycie 25. punktu karnego związane jest z odebraniem prawa jazdy. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! Zapytanko.pl

Więcej? www.zapytanko.pl
 

 

Kategorie blogów