Wpisy oznaczone tagiem "Porady Prawne" (287)  

kupsprzedaj
 
Te trzy proste kroki dzielą Cię od odebrania gotówki za swoją nieruchomość.
Kontakt z nami:

   - Zadzwoń - ustalimy szczegóły
   - Przekazujemy wycenę
   - Spotkaj się z naszym przedstawicielem

Oględziny:

  - Zgromadź dokumenty
  - Przekazanie dokumentów do kancelarii notarialnej
  - Podpisanie umowy przedwstępnej

Zbycie nieruchomości:

  - Finalizowanie transakcji
  - Wizyta u notariusza
  - Wypłata gotówki
 

kupsprzedaj
 
Oświadczenie woli – pojęcie z zakresu prawa cywilnego oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest. Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 Kodeksu cywilnego.

Przejaw woli zostanie uznany za oświadczenie woli w sensie prawnym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

   oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny, przymus fizyczny wyłącza oświadczenie woli, zaś przymus psychiczny stanowi wadę oświadczenia woli;
   oświadczenie będzie zrozumiałe, co oznacza, że przynajmniej w drodze interpretacji można ustalić, jakiego rodzaju skutek prawny chciał wywołać składający oświadczenie. Tu można wyróżnić:

           oświadczenia woli wyraźne, czyli złożone za pomocą mowy, pisma, powszechnie uznanych za zrozumiałe.
           oświadczenia woli dorozumiane, czyli złożone w inny sposób niż powyżej, poprzez inne zachowanie, są one oświadczeniem woli, jeżeli w danym kontekście sytuacyjnym to zachowanie pozwala odczytać wolę podmiotu.

   oświadczenie zostanie złożone na serio, co oznacza, że oświadczeniu woli musi towarzyszyć rzeczywista wola wywołania skutku prawnego. Oświadczeniem woli nie na serio, jest takie oświadczenie, które ze względu na okoliczności w jakich zostało złożone, nie może zostać odczytane jako zmierzające do wywołania skutku prawnego. Oświadczenia woli pozorne, a więc zmierzające do wywołania innego skutku prawnego niż wynika z okoliczności, są oświadczeniem woli, choć dotkniętym wadą.
 

kupsprzedaj
 
Uznanie długu – czynność dłużnika dokonana wobec wierzyciela, z której wynika chęć zapłaty długu lub przynajmniej przyznanie istnienia obowiązku spełnienia świadczenia. Uznanie długu przed upływem terminu przedawnienia prowadzi do jego przerwania. Uznanie roszczenia przedawnionego jest prawnie bezskuteczne, albowiem dla zniesienia skutków przedawnienia niezbędne jest wyraźne zrzeczenie się przez dłużnika prawa skorzystania z tego zarzutu. Uznanie długu ma istotne znaczenie dowodowe w sferze procesu cywilnego, albowiem wierzyciel przedstawiający dowód uznania długu przez dłużnika nie musi wykazywać w inny sposób istnienia swej wierzytelności. Dłużnika obciąża wówczas powinność wykazania, że uznana wierzytelność w rzeczywistości nie istnieje.

W nauce prawa wyróżnia się:

   uznanie właściwe, które jest umową zawartą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w której strony ustalają, że istnieje pomiędzy nimi dług o określonej wysokości i terminie płatności, oraz
   uznanie niewłaściwe będące każdym innym zachowanien dłużnika, z którego wynika świadomość istnienia długu oraz obowiązku jego zapłaty. Należą tu wszelkiego rodzaju prośby o prolongatę zadłużenia, rozłożenie na raty, umorzenie części długu.

Uznanie długu nie jest objęte wymogiem formy szczególnej, może być dokonane ustnie, np. podczas rozmowy telefonicznej.
 

kupsprzedaj
 
Służebność osobista – obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Jest to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. Służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej, jednakże osoba mająca służebność mieszkaniową może umówić się z właścicielem, iż po jego śmierci służebność będzie przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Służebność osobista jest niezbywalna. Nie można przenosić uprawnienia do ich wykonywania. Nie można jej nabyć poprzez zasiedzenie. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może zażądać zmiany służebności na rentę.
 

kupsprzedaj
 
Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy – np. użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes – wobec wszystkich.

W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe – a także wiele ustaw szczególnych, np. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i inne.

Dla polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych – tzw. zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 

poradyrh
 
Jeżeli istniejemy właścicielem mieszkania i chcemy na nim zyskać poprzez wynajem, to bardzo wyśmienicie jest korzystać z sugestii agencji nieruchomości. Wtedy nie trzeba się martwić poszukiwaniem gości, nie trzeba przelać czasu na nadmierne przewodzenie dokumentacji, rozliczenia finansowe. Wszystko na głowie takiej agencji. Lecz nim cokolwiek zrobimy w tym nurcie warto posiadać podstawy prawne operowania, warto przeanalizować kilka faktów.

Materie płatności prowizji, ich wysokość. Wiadomo że filia aspiruje zyskiwać na takich właśnie posługach i uważnie reguluje prowizję od odkrycia wypożyczających. Naszym celem jest jednak to żeby prowizje odprowadzić jedynie od odbiorców jakich sami znajdują (kiedy oczywiście nie ma wyłączności).
buczkowski-kancelaria.pl
Wiele filii nieruchomości wykorzystuje regułę wyłączności z czego wynika to, że kiedy chcemy osobiście również poszukiwać klientów, to taka filia, zgodnie z konwencją, nie pozwoli nam na to. Jeżeli jesteśmy dojrzali na kooperację z filią która wnosi o wyłączność to warto w umowie prawnej zaznaczyć skrupulatne upływy wyrażenia takiej ugody, wyrządzić tak by nie egzystowały zbytnio długie.

Czas trwania umowy i sankcje za zerwanie. Dokładna analiza upływów, precyzyjne kontrolowanie na jakiś czas łączymy się z daną filią to istota dobrowolnego operowania. Trzeba także posiadać uważanie na to ile pójdzie zapłacić za konkretne oddzielenie umowy, za jej wcześniejsze wyjście. Czasem się to po prostu nie opłaca.

Umowa, ugoda i jeszcze ugoda. Nim cokolwiek zostanie przygotowane, nim zdecydujemy się na współpracę z daną agencją to koniecznie powinniśmy zainteresować się umową o kooperacji. Bez tego nie ruszymy ani metr dalej. Co powinno znaleźć się w takiej umowie, na jakie fakty warto odnieść czujność kiedy raczymy by wszystko egzystowało prawnie i ewidentnie profesjonalnie?

Nie manipulujmy w wypadku takiej współpracy samodzielnie, jeżeli zależy nam na zdrowych sprawach biznesowych warto przed parafowaniem takich zgód skonsultować się z profesjonalnymi pomocami prawnymi, reprezentantami czy też radcami prawnymi
 

adwokattc
 
Przewodząc aktywność gospodarczą w mnogości przykładów pokazuje się, że koniecznym jest skorzystanie z nieswoich lokali. Wszak mało który wytwórca może sobie zezwolić na własny lokal, w szczególności kiedy mowa o obszarach prestiżowych, rejonach w jakich jest pokaźny ruch. Zanim jednakże dotrze do najmu konkretnego lokalu użytkowego warto obadać trochę faktów, zainteresować się konkretnymi materiami od strony prawniczej.

Umowa to elementarna rzecz i w niej powinno być dokładnie powstałe na jaki okres będzie najem, którego typu czynsz będzie opłacany, materie płatności, terminy. Umowa naturalnie zamyka mnogie prawa i obowiązki obu stron. Nim taka ugoda pozostanie podpisana powinniśmy w głównej kolejności, jako spodziewani najemcy, sprawdzić wiele wiadomości.

Kto ma tytuł ustawowy do lokalu. Trzeba sprawdzić bardzo rzetelnie czy wypożyczający jest okazicielem czy może podnajmuje. Przykładowo w centrach handlowych nie można podnajmować lokali i zagrażają za to duże grzywny.

Książka wieczysta, prawdziwe jej skontrolowanie, czy wszystko jest w porządku, nie istnieją choćby jakiekolwiek obciążenia na wiadomym lokalu.
adwokatgrochola.pl
Drobiazgowe przetestowanie jakiego typu koszty niesie ze sobą wykorzystywanie podarowanego lokalu. Czy jest coś jeszcze do wpłaty oprócz czynszu, czy przykładowo trzeba co jakiś czas „zrzucać się” na rozmaitego wariantu akcje promocyjne (galeria komercyjne).

Którego gatunku wynagrodzenia musimy zdeponować i w jakiej sumie lub również pod sylwetką których systemów finansowych.

Jakich grzywien można się spodziewać w momencie kiedy nie wynagradzamy czynszu, jak się prezentuje ta rzecz od strony prawnej.


Naturalnie zanim cokolwiek podpiszemy i sprawdzimy powyższe informacje, warto też przeanalizować daną ugodę przy obecności prawnika, radcy prawnego. To pozwoli posiadać przeźroczystość, że każdego gatunku ugody na czarter lokalu są w porządku, żaden z dzierżawiących nie wplącze się w beznadziejne sytuacje prawnicze.
 

dejfed
 
Wszędzie obowiązuje jakieś prawo. Podobnie jest w naszym kraju, tu też obowiązuje prawo. Jednak to, że obowiązuje, nie znaczy, że każdy je przestrzega. Czasami mamy wątpliwości, czy ktoś działa zgodnie z prawem. Albo czy to co mamy zamiar zrobić jest zgodne z prawem. Przecież niekoniecznie musimy znać kodeksy na pamięć, jeżeli z prawem mamy niewiele wspólnego, oprócz życia zgodnie z nim. Wtedy z pomocą przychodzi radca prawny. Z pewnością pomoże znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania związane z prawem. Usługi prawne oferowane przez radców często są odpłatne, jednak bywają darmowe usługi prawne w ramach różnych kampanii. Więcej na stronie radcaprawny-bilgoraj.pl
 

kancelaria
 
Kancelaria Prawna: Jeśli borykacie się z niesłusznie przyznanym mandatem, albo bardziej poważnymi oskarżeniami zapraszamy po porady prawne na: buczynskagrazyna.pl/

Jesteśmy w stanie pomóc w każdej sytuacji!
Mandat_PL-1.jpg
 

kancelaria
 
Negotiastatimconficimus, res impossibilespaulo post temporis deponimus!

W sprawach trudnych zapraszamy na
buczynskagrazyna.pl/(…)prawo-rodzinne-i-rozwody-war…

Na pewno będziemy w stanie Wam pomóc w zakresie prawa rodzinnego :)
 

spadkobiercaprawny
 
Adwokat w zakresie usług prawnych które może świadczyć posiada m.in.
- porady prawne - udzielanie pisemnie, ustnie itp,
- opinie prawne,
- reprezentacja przed sądami oraz organami ścigania,
- reprezentacja klientów przed organami administracji, urzędami. (kancelaria adwokacka w Łodzi - strona :www.kancelaria-kazimierczak.pl)


Radca prawny:
- świadczenie pomocy prawnej,
- przygotowywanie pism opinii,
- brak możliwości występowania jako obrońca w sprawach z zakresu całego prawa karnego oraz karnoskarbowego.
Łatwiejszy dostęp do zawodu radcy, możliwość reklamy kancelarii itp.
  • awatar pieszkkaaa: Rozwód to najgorsza sprawa jaka może spotkać człowieka według mnie, polecam od rozwodów adwokata Bedełek z Warszawy, niesamowity adwokat od prawa rodzinnego.. bedelek.pl
Pokaż wszystkie (1) ›