Wpisy oznaczone tagiem "gaz" (327)  

gablotka-szkolna
 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest organizatorem konkursu „Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie”, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII). Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy graficzno-plastycznej, która będzie miała formę komiksu, a jej motywem głównym będzie bezpieczne użytkowanie gazu ziemnego.
 

xdpedia
 
www.xdpedia.com/36633/najlepsza_zona.html
Kochanie jestem w pracy. Jedzenie jest na kuchence, musisz tylko podpalić, gaz jest już odkręcony. Buziaki!
 

grandservice
 
Wystarczy spojrzeć na różnicę między ceną benzyny a ceną lpg a odpowiedź nasunie się sama. To jednak nie wszystko... grandservice.pl/(…)Czy-instalacje-gazowe-sa-dobra-i…

1.jpg
 

wikipunk
 
  • awatar Piotrdivine: Czasem główny bezpiecznik wywali. Wyczuje za duży skok napięcia - i już.
  • awatar taka karma: Oczywiście, ze sam może się wyłączyć. Cóż to za sabotażowe historie...
  • awatar Wiky the Metal-Punk!: @Piotrdivine: @taka karma: Tylko, że ostatnio drzwiczki od skrzynki były uchylone, a nikt nich z nas ich nie ruszał. Same też nie mają prawa się otworzyć, bo zamknięte są dość mocno i musiałby zrobić to ktoś. Poza tym zawsze jak jest duży skok napięcia, to wywala korki w domu, a nie główny, który jest na dworze. W dodatku nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wywaliło u nas główny wyłącznik.
Pokaż wszystkie (6) ›
 

xdpedia
 
www.xdpedia.com/(…)blondynka_panie_wladzo_ukradli_m…
Blondynka dzwoni na komisariat i mówi: - Panie władzo ukradli mi kierownicę, pedał gazu i hamulec. Minęło parę minut... Blondynka znowu dzwoni i mówi: - Fałszywy alarm usiadłam z tyłu.
 

banzajpl
 
Woda i ogień. Podobno przeciwieństwa lubią się przyciągać... Zobaczcie płonącą rzekę w Australii
www.video.banzaj.pl/(…)plonaca-rzeka---niecodzienne…
 

banzajpl
 
Wyobraźcie sobie sytuację, gdy się wybieracie na ryby łódką. W czasie swobodnego dryfowania po rzece nachodzi Was chęć na papierosa, ale gdy go odpalacie to dochodzi do eksplozji i giniecie w...
www.banzaj.pl/Niezwykla-plonaca-rzeka-w-Australi…
 

v10pl
 
Rosyjska firma Truck Garage przygotowała kompletny zestaw modyfikacji dla popularnego GAZ-a 69. Chętni mogą zgłaszać się ze swoimi maszynami. Kuracja wzmacniająca obejmuje montaż 6,...
www.4x4.v10.pl/(…)GAZ,z,silnikiem,VTakie,rzeczy,tyl…
 

gablotka-szkolna
 
Konkurs dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów „Ty wygrywasz, Amerigas pomaga!” polega na zbieraniu przez szkoły plomb z zaworów butli AmeriGas. Szkoły, które zbiorą najwięcej plomb, otrzymają punkty, które będą mogły wymienić na wybrane przez siebie nagrody z katalogu. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=5857
 

proprawo
 
Dobrem chronionym w art. 278 § 5 k.k. jest własność, posiadanie lub inne prawa rzeczowe albo obligacyjne do energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.
W uzasadnieniu postanowienia z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, OSNKW 2006, z. 7-8, poz. 67, którym Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego o to, "czy pojęcie «energia» użyte w art. 278 § 5 k.k. obejmuje kradzież gazu w celu wytworzenia z niego energii cieplnej?", Sąd Najwyższy zasadnie stwierdził, że pojęcie "cudzej rzeczy ruchomej", o której mowa w art. 278 § 1 k.k., obejmuje gaz jako wydzielony nośnik energii, będący tu przedmiotem czynności wykonawczej. Zabór w celu przywłaszczenia nośnika energii wyodrębnionego w rzecz ruchomą (art. 278 § 1 k.k.) wyłącza możliwość kwalifikowania takiego zachowania jako kradzieży energii (art. 278 § 5 k.k.).
Przekonanie to należy podzielić, tak zważywszy na przytoczoną wówczas przez Sąd Najwyższy argumentację (do której w tym miejscu wypada się odwołać), jak i fakt, że to rozstrzygnięcie zyskało akceptację zarówno w piśmiennictwie (por. aprobujące glosy autorstwa M. Pawełka: Palestra 2007, nr 1-2, s. 302; W. Zalewskiego: GSP-Prz. Orz. 2007, nr 1, s. 137; B. Stefańskiej: OSP 2008, nr 2, s. 14), jak i w orzecznictwie. W wyroku z dnia 27 lutego 2008 r., V KK 397/07, OSNKW 2008, z. 8, poz. 60, Sąd Najwyższy powielił bowiem ten pogląd, stanowczo stwierdzając, że gaz ziemny nie jest energią, o której mowa w art. 278 § 5 k.k., ale "cudzą rzeczą ruchomą", w rozumieniu § 1 art. 278 k.k.
Tymczasem Sąd Rejonowy w S. w zaskarżonym wyroku wbrew temu i przez to niewątpliwie błędnie przyjął, że oskarżony "dokonał kradzieży energii w postaci gazu" i to jego działanie uznał za występek z art. 278 § 5 k.k. Tym samym rażąco ów przepis art. 278 § 5 k.k. naruszył.
Ta obraza prawa materialnego, mająca oczywisty wpływ na treść zaskarżonego wyroku, doprowadziła też do sytuacji, w której obecnie - zważywszy na ograniczenia związane tak z kierunkiem rozpoznawanej kasacji, ale i upływem terminu, o którym mowa w art. 524 § 3 k.p.k. - uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu, jest procesowo jedynie możliwym rozstrzygnięciem.
Wprawdzie gaz ziemny, który oskarżony przywłaszczył, był "cudzą rzeczą ruchomą" w rozumieniu art. 278 § 1 k.k., niemniej jednak Sąd Rejonowy w S., przypisując mu sprawstwo jego zaboru, równocześnie nie wskazał ani wartości tego przywłaszczonego gazu, ani też jego ilości. Nie miało to znaczenia przy przyjętej przez ten Sąd kwalifikacji prawnej tego czynu oskarżonego. Do znamion przestępstwa określonego w art. 278 § 5 k.k. należy skutek w postaci przyjęcia w posiadanie lub użytkowanie odpowiedniego rodzaju energii bez względu na jej wielkość. Wartość energii nie ma zatem znaczenia dla bytu przestępstwa określonego w art. 278 § 5 k.k. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 2004 r., IV KK 902/03, R-OSNKW 2004, poz. 413; uchwała Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2000 r., I KZP 43/00, OSNKW 2001, z. 1-2, poz. 4). Jednakże dla przypisania sprawstwa występku z art. 278 § 1 k.k. wartość owego gazu, jako przedmiotu kradzieży, i jego ilość, mają pierwszorzędne znaczenie. Tylko bowiem kradzież rzeczy ruchomej, której wartość przekracza 250 zł, stanowi występek.
Przy tych uwarunkowaniach prawnych i (wspomnianej) sytuacji zaniechania przez Sąd Rejonowy w S. w opisie pierwszego z przypisanych oskarżonemu czynów wskazania ilości i wartości zagarniętego przez oskarżonego gazu, upływie terminu z art. 524 § 3 k.p.k. i kierunku rozpoznawanej kasacji, nie jest obecnie możliwe czynienie w tym względzie jakichkolwiek dodatkowych "uzupełniających" ustaleń. Każde z nich stanowiłoby bowiem rażące naruszenie gwarancji zakazu reformationis in peius przewidzianych treścią art. 443 k.p.k. W istocie sprowadzałoby się do wprowadzenia do opisu zarzucanego oskarżonemu czynu znamion przestępstwa (czy tylko wykroczenia) wymaganych przez prawo materialne, których ten opis w ogóle nie zawierał przed zaskarżeniem orzeczenia na korzyść oskarżonego rozpoznawaną kasacją i które dopiero pozwoliłyby przypisać mu sprawstwo tak kwalifikowanych czynów (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dni: 15 listopada 2005 r., IV KK 238/05, R-OSNKW 2005, poz. 2055; 20 lipca 2005 r., I KZP 20/05, OSNKW 2005, z. 9, poz. 76; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., V KK 54/12, opubl. Supremus).
Zasadny jest również drugi z podniesionych w kasacji zarzutów. obslugaprawna.net.pl
Nie ulega wątpliwości, że oskarżony, będąc przesłuchiwany w dniu 24 maja 2012 r. w charakterze podejrzanego o dokonanie występku "kradzieży gazu w ilości 250 m3" (por. postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 21 maja 2012 r.), nie przyznał się do jego popełnienia i kłamliwie wyjaśnił, że to W. R. "nielegalnie podłączył gaz", a on sam tylko "z niego korzystał". Równie bezsporne jest i to, że w dniu 31 maja 2012 r. oskarżony te wyjaśnienia odwołał, twierdząc już wtedy, iż on "sam podłączył gaz i dokonał jego kradzieży", a "W. R. nie miał z tym nic wspólnego". Równocześnie na rozprawie oskarżony stwierdził, że "po prostu się wystraszył, ale sam zgłosił się po trzech dniach i sprostował te (obciążające W. R.) wyjaśnienia".
W sprawie nie ma dowodów pozwalających - w niekorzystny dla oskarżonego sposób - weryfikować te jego twierdzenia, zwłaszcza dotyczące powodów, dla których zdecydował się obciążyć W. R. o niepopełnione przez niego przestępstwo. Stąd też należy przyjąć - zgodnie z wyjaśnieniami oskarżonego - że składając te wyjaśnienia, próbował tylko w ten sposób realizować przynależne mu prawo do obrony, związane z zarzutem dokonania występku kradzieży gazu, który mu wówczas postawiono.
Brak jest bowiem przesłanek dowodowych (wynikłych z analizy wyjaśnień oskarżonego, jak i treści innych dowodów zebranych w sprawie) do uznania, że jego ówczesnym zamiarem, stymulującym taką treść złożonych przez niego wyjaśnień, nie była chęć realizowania w ten sposób prawa do obrony w związku z postawionym mu zarzutem, ale w ogóle niezwiązane z tym pragnienie fałszywego oskarżenia W. R. o przestępstwo, w istocie przez niego niepopełnione.
Wobec kierunku zaskarżenia kasacji nie ma też procesowej możliwości (ewentualnego)"rozszerzenia" istotnych dla tych rozstrzygnięć okoliczności. Jest to istotna konkluzja, bowiem w uzasadnieniu uchwały z dnia 11 stycznia 2006 r., I KZP 49/05, OSNKW 2006, z. 2, poz. 12, Sąd Najwyższy zasadnie podniósł, że oskarżony nie ponosi odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie, jeżeli (jak to nastąpiło in concreto) w ramach wyjaśnień wysuwa fałszywe pomówienie wobec innej osoby o popełnienie lub współudział w popełnieniu zarzucanego mu czynu, gdy czyni to w celu uniknięcia odpowiedzialności za ten czyn albo złagodzenia odpowiedzialności własnej, bądź w celu podważenia wiarygodności dowodu obciążającego go lub dla prawnego wyeliminowania dowodu z materiału dowodowego, który przeciwko niemu zebrano. Pogląd ten należy podzielić podobnie jak i, przytoczoną w uchwale, szczegółową oraz wyczerpującą jego motywację (por. także glosę do tej uchwały J. Potulskiego: GSP, Prz. Orz. 2006, nr 4, s. 121-126). Nie sposób wszak nie dostrzec, że w opisanych okolicznościach oskarżony działał w granicach przyznanego mu i gwarantowanego nie tylko w Kodeksie postępowania karnego (art. 6), ale także Konstytucji RP (art. 42 ust. 2) oraz wiążącej Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 6 ust. 3), prawa do obrony, którego środkiem realizacji są właśnie jego wyjaśnienia. Karalność oskarżonego za ich fałszywe złożenie jest więc możliwa jedynie wówczas, gdy składając je, działał on w innym celu niż w celu obrony. Każde ewidentne i jednoznaczne wyjście poza granice tego prawa może rodzić odpowiedzialność karną oskarżonego, jeżeli w ten sposób swoim zachowaniem wypełnia on znamiona danego czynu zabronionego. Ta odpowiedzialność aktualizuje się zatem nie tylko wtedy, gdy oskarżony dokona fałszywego pomówienia w postaci innej niż przez składanie wyjaśnień, lub wprawdzie w wyjaśnieniach, ale odnośnie do czynu niemającego żadnego związku z czynem mu zarzucanym lub z obroną przed tym czynem, ale także i wtedy, gdy te jego fałszywe oskarżenia odnoszą się do zarzucanego mu czynu, ale złożył je nie dla własnej obrony przed odpowiedzialnością karną za ten czyn, ale wyłącznie w innym celu, na przykład dla zniesławienia danej osoby.
Odnosząc to do realiów rozpoznawanej sprawy i poczynionego wyżej ustalenia, że oskarżony, składając w dniu 24 maja 2012 r. wyjaśnienia obciążające fałszywie W. R., tylko realizował swoje prawo do obrony przed odpowiedzialnością karną za zarzucane mu wówczas przestępstwo, należało uznać, że - tak czyniąc - nie wyczerpał on wszystkich koniecznych przesłanek warunkujących jego odpowiedzialność za występek z art. 234 k.k. To zaś oznacza, że powinien on być uniewinniony od popełnienia tego zarzucanego mu występku.
 

naswoim
 
Zagubiona mama: Pytanie do osób które mają piece dwufunkcyjne. Ile płacicie miesięcznie za gaz w okresie zimowym ?
  • awatar myhome: za dwa miechy rachunek przychodzi nam na 700zł przy ciepłej zimie, a 1000zł - przy mroźnej; dużo! no ale zależy też jaki macie metraż :)
  • awatar Zagubiona mama: @myhome: No mamy 49 m , dziś był inkasent i wyszło nam za 2 miesiące ok 1200 zł . no i teraz zastanawiam się jak przyoszczędzic i czy się jakoś da ?
  • awatar mgielka87: Nam za ostatni miesiąc gdzie jest u nas 24 stopnie spada do 22 mieszkanie około 120m przykro dziś właśnie350 zł:-( bez oszczędzania
Pokaż wszystkie (4) ›
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/13640/w-tym-roku-moze-potaniec-gaz/ - W tym roku może potanieć gaz. Wolny rynek, import z Niemiec i łagodna zima korzystne dla odbiorców

Gaz na polskim rynku będzie w tym roku taniał. Analitycy oczekują spadków m.in. ze względu na łagodną zimę oraz rosnące możliwości im
 

naswoim
 
Wpis tylko dla znajomych
Zagubiona mama:

Wpis tylko dla znajomych

 

naswoim
 
Wpis tylko dla znajomych
Zagubiona mama:

Wpis tylko dla znajomych

 

 

Kategorie blogów