Wpisy oznaczone tagiem "jaram się" (54)  

lalkazombie
 
Lalka Zombie: Wróciło tło! I miniaturki! <3
 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

ulenkaa
 
Zrobiłam sobie paznokcie, niby proste a chodzę i je oglądam :D

Wy też tak macie czy tylko ja mam takie schizy, że oglądam swoje paznokcie? :D :D :D

przed

20150528_174110.jpgI z lakierem matującym, niby prosta rzecz, a jaka zmiana...


20150528_174455.jpg


20150528_174519.jpg


20150528_174550.jpg


20150528_174606.jpg
Pokaż wszystkie (9) ›
 

ulenkaa
 
Przyszły :D Późno zważając na to,że zamówiłam je w środę wieczorem kurierem i dopiero dziś dostałam... No ale bywa.


O dziwo rozmiar idealny, palce mi nie wychodzą z boku, tylko ten obcas jakiś taki na pierwsze wrażenie niezbyt stabilny :D


20150525_104615.jpg


20150525_104628.jpg


20150525_104649.jpg


20150525_104656.jpgPS. Ciekawe jak często będę je nosić? :D To moja pierwsza nowa para szpilek od 2 lat :D
  • awatar Ch!c G!rl: fajnie wyglądają, ale ja nie dałabym rady chodzić w takich :)
  • awatar Sophisticated Lady: @Ch!c G!rl: Niby nie są wysokie... Zobaczymy już niedługo jak się sprawdzą :)
  • awatar Olijka: przecudne;d
Pokaż wszystkie (12) ›
 

foxglove
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Foxglove:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

isqu
 
Wpis tylko dla właściciela minibloga

Wpis prywatny. Może go zobaczyć tylko właściciel minibloga.

 

lumina
 
T̷̴̞̰̪͎̠̙̺͌͒͠o̵͎̳̣̩̙̖̻͍͖͐ͭ͊͊ͫͩ ̸̳̹͕͙ͮͮ̔̀̔ͬͩ̉ì̘̫͇̄͆ͅñ̖͍͇͎͗̉͌̍ͨ̌ͣͥ͠v̥̭̱̲̤̰̭͓̉̈͆̈́̑̃̈o̼̪͆̐́̓̀ͤ̚͞kͧ̍ͥ҉̰̺͡e̛̼͔̳̩̙̮̰̲̽͟͜ ̸̶̣̝̙̥̜͍͇̲ͤ̉̈́̈́́͊ͮ͠t̲͎͖ͥ͆͟͝h̢͍̘̠̮̲ͭ̈́͜ͅͅͅě̪͙̫̙̥̖̤̉͋̈́͗ͧ̌̔ ̼̼͙͖̙̝ͨ͊͒̄̏ͪ̓̎͜ͅh̬̙̻͇̖̀ͪ̅ͫ͡i̶̡̪͔̰̝̰͍ͨ̾ͪͥ̓͂͜v̵̮̼͊́́ͧ̐ͣͯ͘͡e͔͍͇͚̝̞̅̕͢-̶̳̗̇̒ͯ̌́m̸͙̻̫̪̱̩͚̫̱͆̈͂̊̑̒̒͗i̢̳̭̤̎̉̾͒ͦ̂ͯ́n̢̡͎̝̫̗ͨ͂ͯ͘d̴̳̳͚́͌ͨ͒ͨ̋͜͠ ̸̧̲̹̱̘̄̃ͯr̶̮̪̮̬̦̭̯͊̐͛́̋ͦͥe̪̘͈̊̈͝p̢̜̬̣ͮr̸͈ͦ̆̔̈́̔ͫ̉̚̚͟ͅe͔̩͕͓̻̥̤̯̝͌ͨ̐́͘s̷̗ͤ̽̏̔́e̖̟̺̯ͭ͆̒n̜̓̂̀͑̓̈́̎̔͢t̷͉͇͗̿ͫͤ͛ͪ͒͘͜ͅi͉ͦ̉̀̊ͭ͟n̸̰̬̹͎̗̏̋͑̃̌̄͌̿͘ģ̱͚̜̠̽́̚ ̴̷̴̗̤̪̗͚̟̥̆̅̊̒̀c͉̯̗̐͛̌̾ͭ̆̃̏͗̀͞h̦̹̗͈̫͎́ͫ̋ͫ͐̃̅ͧ̕͝͞a̩͖̣̟̟͓̥͇ͨ̇͝o̷̢̝̹ͬͤ̏s̷̠͍̖͕̳̟̻̃͋.̶̹̙͙͖̥̫̍́̇̋͝ͅ
̸̘͔̊̋Î̱̘̜̞̂̇͂ͩͭ̄ͤ͝n̲͖͎̓͜v̨̛̝̪͓͖͐ò̲̲k̲͆̍̀͝i̋̈ͧ̀͐ͪ̈̐҉̢̭̞ͅn̛̹̪̮̖͒ͬg̸̬͉̪̠̲̪̖̙͍̎ͨ̐ͧͮ͐ ̟̻̞͉̪̄̍̒͆̓̽̔t̨̙͓͈̭͖̔ͧͬ̊͗̇̔ͪ̓hͧ̄ͥ͊̍̃̄͏̛̣͇̗̖̬͉͖ę͖̖̞ͮ͊ͤ͗ͦ̐͂͊͟ ̛̪̬̉ͧ͒͑ͨ̽̒f̹̜̌̆̽ę͕͙̼̫̹̗̳̇ͩͪ͠e̷̤̼ͪͨͩ̒̽ͪ̚ĺͮͤͪͫ͏͕̦i̪͎͕̰̳͕͎͙ͭ̏͌ͮ͂̿͘͟n̟͚͉̫̮̱̗̖ͧ̽̑́͟͠ͅg͕̳̯̒͂́̕͞ ͉̺̻̻̦͎̣̏͑ͯ̈ͦ͌ö͖͔͉͈̺͙̫̠́̉͊̏͞f̡̹͚̮͇̺̂̒̽ͭ̓͟͟ ̰͕ͯ̕c̙̬̤̥ͦͬͤͩ̎͐̕hͦ̾҉̞̥̞͎̱̜ḁ̡̞̤͈̲̞ͨͪ͂̚o̷̸͓̙͙̓̅s̭͖̣̠ͫ̃̒̾̑ͦͮ̀͡.̨̹͍͇̦̠̈̔̿͑̇̿
̵̗͔͍ͨ̌̾̂͊̕W̒͏͖̱̯̗̟̥i̴̫͈̼̝͖̝͙̘̟͒̽͛̈t̷̎̐͆͏͖̹̝̲h̍͆̃͑̋̇̔ͫ͏̢̣͍̼ ̥͒̈́ͪȍ̷̤̻̯̬͕͎͍̜͊ͥ̇̕u̶̼ͨ͐ͮͧͮͨ̒̕ͅt͙̳̰̰̟̂ͥ̂̐̒͊̈́͠ ̟͉̘͉͌̇̊̾ͩ͢͟͢ȯ̷̧̬̟̘͉̰̙̋̋ͪ͐ͥͮ̽r̩̻ͬͮͯ͛ͤ̊d̳͖͎̖̫̣̙͍̙̐̉ͥ̓̾͡e̶̸̹̲̳̟̔̉ͮ̊ͧͨ̀r̭͔̱̤̲̳͍̈.͍͍͇͖̖̫̩ͥ̔̓̔̓͒͜͞
̵̨̥̰͔̻͔̞̻ͨͧ̄͋̓̉ͩ͐͘Ṯ̛̮̬͍̮͕̌̍̄̚h͓͕̹͇̤̘͉̤ͦ̄̒̎̍̏́͡e̫̥̙͉̜̲̠̻ͤͨ̓̑̚ ̯̙̱̼̜̬̼̹̆̇̂̒N̶̩̙̐́͋̽̓̽̇̓͞ē̤̱̬̝̲̫͚͈ͫ͞z̟̞̭̔ͦ͛̆ͤ͛p̢̼̹͚̙̘̝̫͚̓ͣ͗ḛ̷̘̱͈̫͉̳̗̊͂ͤͨ͗ͭ͗̈̇r̴̛̗͉̞͊̚d̶̬̻̬̠͐̀i̮̞̦͕͚͎̱̽̂͡ȧ̫̫̰́̚n̟̐̍ͨ̅͆̔ ̣̫̬̆̐̿ẖ̰̬̣̝͈͍ͯ͠i̲̘̯ͧ̏̾ͧ͢v̶͇̜̦̟̲̜ͥ̒̾̊̄̇̉͛́͢ë̢̳̭͈͇̟̿͆̋̑ͨ̚͘-̨̨̮̠̞̆͠m͎͚̙̆̎̔͜i͖͚̗͕̺͙̺ͮ͆̾̅͗ͣͬ̔̈͘ṋ̡͕̘ͥ͒d̙̝̠̥̤͖̜̬̄̉̃̏̾ͮ̏ ̬̯ͯ͗̇̈̇ͭ͞ͅö̸̧̖͇̖̼́̂͗̚ͅf̵̦̂́ͭͯ̈́ ̝̭͑̓͆ͫ͂̈͠ç̨̨͖̟̂̒ḣ̸̡͓͚̙̹ͣͣ̾̂ͥ̚a̡̜̖̼͆̄ͫ̄̀o̙̞̠͎ͪs̜̙̦ͫ͂ͤ̔ͣ̿͌̿ͨ́͝.̧̛͎̖̖͓̣͈̒ͫ̒̓ͤ́ ̛̲̰͂͊ͫͣ͝Z͈͊ͥ̈ͦ̀à̵̟̤̞̗̈͐̊͆͑̄ͅl̛̬̯̪̖̪ͧͨͪ̽ͨ̋̚͜͝g̮͙̳͖̉͑͑͆̋̐͐̀ȏ̷̤͓͔̫ͤͨ͛̂ͩͦ͂.̶͕͎̬͋̄ͩ́̋͗
̵͉͋͠H̞̞͖̠̉ͥͥ̈́̄e̖͎̟͓̫̯͉̱̊̾͒̓ͬ͂ͥ̉ͥ ̯̝̤̈́̈̄̽͐͘w̺̖̺ͪ͑͑ͩ͝ḧ͓̝̹̰̖̻̹̻̮̅ͭͯͯ̒o̴̳̭͗̄͗̋̓͊̕ ̣̝̩͈͙̫̇̐̄ͦ̿͋ͥͩ̚͟W̢͚͓͙͈̲̭̞͕ͧͮ̃̕ǎ̶̡̖̭̳̠͇̘͓̼̰̆̍̏̃ͤ̾ͥ͋i̩͆͞͞tͨ̉̽̊҉̻̠̯͇̯͈͔̞̼̕s̭̗̦͚̐̊̉ ̶̧͖͚͖̌̉B̷͙̬̫̬̒̐̍ͮͪ̓͆̚e͚͚͎̯̪̅̌ͭͮ̓̀́͠͝ͅh̶̫͖͔̍ͤ̊̏i͉̮̦̓̿̀̈́̀n̻̞̤͓̫͈͕̩͍͛̾̋ͥ̏ͦͧ͋ͪ͡d̷͔͔̭̥͓̽ͣͩ ̴̧̻̮͈̼͊ͧ͗T͙̘̱̞͖̤̲͈ͣ͐͌h̦̬̳ͭͪ̄̽̏͂ͩͫ͢ͅe̾̽͋͏̴͍̣̘̣̜́ ̢̠̯̠̬͋̃̐ͫͤ̕W̸͙̳ͩ͛̓̓̍a̵͉͖͎̞̭̹̮̫̪ͬ̓̇̿ͭ̐l͑ͩ͠҉̫̮l̾̄̇́͏̶̟̟.̧̤̮̭̍͑͂͂͑ͮͬ̔ͫ̕
̙͇ͣ͟Z̵̨̥̹̬̲̊̏͆A̶̖̱͇̦̖̹̯͛̈́̇̀͌͊̊͟L͖̜̯͎̬̳͎̳̹ͭ͆́G̱̗̹̙̐̂͒̂͌̂̏̚Ŏ̲̪̼̤ͬ̅̉̒ͪ͑!̧̣̘͔͉͙́̐͌ͣ


1555441_722318764458984_1910149219_n.jpg
Eh, zjadłam już wszystkie książki, nadrobiłam zaległości z opkami i... co ja mam teraz ze sobą zrobić? Nawet animce mi się skończyły, czekam na niedzielę, kiedy wyjdzie 3 odcinek Noragami. Zajebioza, polecam dla maniaków bogów, duchów, zjaw, potworów itp. I rzecz jasna nie brakuje zabawnych sytuacji, a główna bohaterka nie jest tak rozwrzeszczana i głośna jak większość heroin, oł yesss!
bambam_got7.png
Bambam słodziaczek, kyaaa~

【GOT7】 — styl: hiphop — 7 członków — wiek: 16/16/17/19/19/20/20 — JYP Ent., dwóch z debiutu JJ Project (JB, Jr.), pozostała jest zwycięską piątką z odcinka JYP Nation — oficjalny debiut: 16.01.14 — 1-y singiel: "Girls girls girls" — 1-y mini album: "Got it?" — ich reality show: "Real Got7" — imiona: JB (korean, lider, lead vocal), Jr. (korean, lead vocal), Mark (chinese/US, main rapper, main dancer, vocal), Jackson (chinese, rap, dance, vocal), Youngjae (korean, main vocal), BamBam (thai, main rapper, lead dancer, vocal), Yugyeom (korean, rap, dance, vocal, maknae)

Jaram się nimi. Oby nie chwilowo, niech dorzucą mi coś do stosu, błagam!
  • awatar Seiti: Noragami miałam obejrzeć, zaraz po nadrobieniu Hajime no Ippo (mam hopla na punkcie boksu), albo będę oglądać naprzemiennie. :D
Pokaż wszystkie (1) ›
 

fitae
 
Wpis tylko dla właściciela minibloga

Wpis prywatny. Może go zobaczyć tylko właściciel minibloga.

 

sskinny
 
be skinny today:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

foxglove
 
Wpis tylko dla właściciela minibloga
Foxglove:

Wpis prywatny. Może go zobaczyć tylko właściciel minibloga.

 

 

Kategorie blogów