Wpisy oznaczone tagiem "minister" (76)  

niepokornytv
 
Wpis tylko dla właściciela minibloga

Wpis prywatny. Może go zobaczyć tylko właściciel minibloga.

 

folk24
 
Doroczna Nagroda Ministra Kultury jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku, w reprezentowanej przez nich dziedzinie. www.folk24.pl/wiesci/janusz-prusinowski-nagrodzony/
 

sedziamysliciel
 
Rozkminiaczka: Odwołanie Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Dyscyplinarnego nie jest zasadne. Wprawdzie słuszne jest założenie wyjściowe, prezentowane w skardze odwoławczej, iż o wyborze środka dyscyplinarnego, który powinien być zastosowany w konkretnej sprawie, nie mogą decydować jedynie okoliczności podmiotowe, ale także i okoliczności przedmiotowe, mogące podwyższać stopień szkodliwości społecznej czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, tym niemniej zadaniem sądu, orzekającego jako sąd dyscyplinarny, jest właściwe wyważenie obu tych przesłanek i podjęcie decyzji, której z nich - w niepowtarzalnych okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy - należy przyznać prymat. Zdaniem Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego w sprawie sędziego Sądu Okręgowego priorytet należało przyznać okolicznościom o charakterze podmiotowym.
Nie można negować stwierdzenia, że przewinienie przypisane sędziemu Sądu Okręgowego przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji cechuje się stosunkowo wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Niezwykle ważne jest bowiem w codziennej pracy sędziego rzetelne, terminowe wywiązywanie się z obowiązków związanych z orzecznictwem. Im poważniejszy jest rozmiar zaległości, spowodowanych przez sędziego, tym bardziej negatywne konsekwencje postawa taka niesie za sobą dla autorytetu wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji, tym poważniejsza dolegliwość powinna spotkać sędziego popełniającego takie przewinienie służbowe. W sprawie niniejszej poza dyskusją pozostaje zarówno znaczny rozmiar zaległości, jak i fakt, że przewinienie to zostało poprzedzone uznaniem sędziego Sądu Okręgowego za winnego takiego samego przewinienia służbowego w okresie nieco wcześniejszym. Nie można jednak podzielić argumentu zawartego w odwołaniu Ministra Sprawiedliwości, że po stronie obwinionego nie zaistniały żadne obiektywne okoliczności łagodzące. Nie sposób zignorować faktu, że jak wykazuje zgromadzony materiał dowodowy, zarówno w toku poprzedniego postępowania, jak i obecnie, główną przyczyną zaburzeń należytej systematyczności w pracy sędziego Sądu Okręgowego były poważne problemy osobiste, a przede wszystkim nagła śmierć żony w grudniu 1998 r. Obwiniony sędzia wiązał z tym wydarzeniem także pogorszenie swego stanu zdrowia, zaś w piśmie z dnia 17 stycznia 2003 r. wskazywał na inne jeszcze, poważne problemy rodzinne (załamanie się po śmierci matki i kłopoty w toku studiów młodszej córki), które wywarły tak wielki wpływ na osobę pana sędziego, że w rezultacie spowodowały gwałtowne załamanie ciągłości jego pracy orzeczniczej.
Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny uznał, że brak jest podstaw dowodowych pozwalających na odmówienie wiary tak złożonym oświadczeniom sędziego Sądu Okręgowego. Fakt, iż jest on osobą o ponad trzydziestoletnim stażu rzetelnie pełnionej na różnych stanowiskach służby sędziowskiej sprawia, iż do tego rodzaju treści oświadczenia należy podejść z właściwą dozą zrozumienia. Prawdą jest, iż od każdego sędziego powinno wymagać się szczególnych predyspozycji osobowościowych, a przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z problemami życia osobistego tak, aby pozostały one bez szkody dla wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny uznał jednak, że są sytuacje życiowe, których ciężar trudno jest udźwignąć nawet dojrzałemu i doświadczonemu sędziemu. Sędzia Sądu Okręgowego został w ostatnich latach szczególnie dotkliwie doświadczony przez los i dlatego też nie sposób okoliczności tych całkowicie nie wziąć pod uwagę przy ferowaniu wyroku w sprawie dyscyplinarnej.
Powracając do eksponowanego w odwołaniu faktu "powrotności" do przewinienia dyscyplinarnego, zauważyć należy, co następuje:
Ma rację skarżący, iż jest to bez wątpienia tzw. okoliczność obciążająca. Nie można jej jednak rozpatrywać w izolacji od pozostałych faktów istotnych dla sprawy. Po pierwsze, należy w tym kontekście zauważyć, że już przy pierwszym wyroku sięgnięto, pomimo istnienia niezaprzeczalnych, wyżej wskazanych, okoliczności łagodzących, po karę drugiego szczebla surowości. Gdyby w wypadku pierwszego z przewinień dyscyplinarnych wymierzona została (tak jak uczynił to zresztą w poprzednim postępowaniu sąd dyscyplinarny pierwszej instancji) kara upomnienia, nikt nie mógłby kwestionować tego, że należycie spełnia zasadę gradacji kar wymierzenie w obecnym postępowaniu kary nagany. Po drugie, obecne przewinienie służbowe jest - uwzględniając jego charakter i źródła jego zaistnienia - jakby dalszym ciągiem poprzedniego przewinienia, które napiętnowane zostało w wyroku wydanym w sprawie sygn. akt (...). Można z bardzo dużą dozą trafności prognoz zaryzykować twierdzenie, iż gdyby - mający charakter przewinienia dyscyplinarnego o charakterze ciągłym - czyn sędziego Sądu Okręgowego objęty był jednym postępowaniem, przy uwzględnieniu źródeł owych zaniedbań w pracy obwinionego, nawet nie zrodził by się pomysł sięgania po karę dyscyplinarną określoną w art. 109 § 1 pkt 4 u.s.p.
Podejmując rozstrzygnięcie o utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego, Sąd Najwyższy miał nadto na uwadze treść art. 438 pkt 4 k.p.k. (w zw. z art. 128 u.s.p.) oraz ciężar i charakter kary przewidzianej w art. 109 § 1 pkt 4 u.s.p. Należy w tym kontekście przypomnieć, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego: Rażąca niewspółmierność kary, o której mowa w art. 387 pkt 4 (obecnie: art. 438 pkt 4) k.p.k., zachodzić może tylko wówczas, gdyby na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, iż zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć w instancji rewizyjnej (obecnie: odwoławczej) w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary... (tak SN w wyroku III k.r. 254/73, OSNPG 1974, poz. 51). Myśl ta w jeszcze bardziej stanowczy sposób wyrażona została np. w wyroku SN II KRN 198/94, OSNPK 1995, z. 6, poz. 18: Na gruncie art. 387 pkt 4 (obecnie: art. 438 pkt 4) k.p.k. nie chodzi o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby - również w potocznym znaczeniu tego słowa - "rażąco" niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu nie dającym się wręcz zaakceptować. Innymi słowy rzecz ujmując: ponieważ w treści art. 438 pkt 4 k.p.k. mowa jest o niewspółmierności rażącej, uznać należy, że chodzi tu o dysproporcję znaczną, wręcz "bijącą w oczy", a nie o ewentualne drobne różnice w ocenach sądu pierwszej i drugiej instancji. Nie może być zatem w ramach tej przyczyny odwoławczej dokonywana korekta w każdej sytuacji, w której sąd odwoławczy dochodzi do wniosku, że karę należałoby ukształtować nieco odmiennie, to jest że kara jest po prostu zbyt surowa lub zbyt łagodna. Chodzi jedynie o różnice ocen o zasadniczym charakterze. Zdaniem Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego, uwzględniając okoliczności niniejszej sprawy, gdyby nawet stwierdzić, że z uwagi na powtórne popełnienie występku dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Okręgowego uznać, że kara wymierzona przez Sąd Apelacyjny jest stosunkowo łagodna, a więc i niewspółmierna do popełnionego przez obwinionego czynu, to jednak żadną miarą stopnia owej niewspółmierności nie można byłoby uznać za "rażący". Tylko zaś stwierdzenie rażącego stopnia niewspółmierności kary upoważnia - jak to już wyżej wskazano - do wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia reformatoryjnego w tzw. płaszczyźnie wymiaru kary.
 

eweluna
 
Eweluna: Na tym premier zakańcza omówienie posiedzenia rady ministrów i przekazuje głos minister Roztkowskiej.
 

pieniadz
 

   Marek Biernacki został mianowany na ministra sprawiedliwości
Tagi: Marek Biernacki Minister Premier Donald Tusk Polityka Z kraju Data: 2013-05-07
www.video.pieniadz.pl/(…)marek-biernacki-zostal-mia…
 

pieniadz
 

   Marek Biernacki zostanie nowym ministrem sprawiedliwości
Tagi: Marek Biernacki Minister Premier Donald Tusk Polityka Z kraju Data: 2013-05-02
www.video.pieniadz.pl/(…)marek-biernacki-zostanie-n…
 

pieniadz
 

   Włodzimierz Karpiński został nowym ministrem skarbu RP
Tagi: Włodzimierz Karpiński Minister Rząd Polityka Z kraju Data: 2013-04-24
www.video.pieniadz.pl/(…)wlodzimierz-karpinski-zost…
 

pieniadz
 

   Minister Arłukowicz o refundacji in vitro
Tagi: Minister Arłukowicz In vitro Polityka Z kraju Data: 2013-03-22
www.video.pieniadz.pl/(…)minister-arlukowicz-o-refu…
 

pieniadz
 

   Bartłomiej Sienkiewicz został mianowany na szefa MSW
Tagi: Bartłomiej Sienkiewicz MSW Minister Premier Tusk Polityka Z kraju Data: 2013-02-20
www.video.pieniadz.pl/(…)bartlomiej-sienkiewicz-zos…
 

stanislaw-cyb
 
www.kciuk.pl/Pani-minister-zapowiada-rewolucje-B…
Polski sport, w dzisiejszym wydaniu, nie ma się czym zbytnio szczycić. Po za kilkoma dyscyplinami – według jednych - leży na łopatkach, a zdaniem innych, po głębokiej zapaści ledwie dyszy leżąc odłogiem. Nie ma mowy o dumie narodowej...
 

pieniadz
 

   Janusz Piechociński został oficjalnie wicepremierem
Tagi: Janusz Piechociński Wicepremier PSL Minister Polityka Z kraju Data: 2012-12-05
www.video.pieniadz.pl/(…)janusz-piechocinski-zostal…
 

pieniadz
 

   Donald Tusk i Mikołaj Budzanowski o obniżce rachunków za gaz
Tagi: Donald Tusk Mikołaj Budzanowski Premier Gaz Minister Rachunki Z kraju Data: 2012-11-29
www.video.pieniadz.pl/(…)donald-tusk-i-mikolaj-budz…
 

kciuk-pl
 
Mikołaj Budzanowski chciał udowodnić, że wydobywanie gazu łupkowego nie szkodzi środowisku

Link: www.kciuk.pl/Minister-Budzanowski-wypil-wode-spo…
 

kciuk-pl
 
Dokładnie miesiąc temu w Warszawie otwarto Centrum Przetwarzania Danych Policji. Ośrodek miał być ściśle tajny, ale przez huczne otwarcie i wizytę szefa MSW Jacka Cichockiego, budynek zdekonspirowano - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Link: www.kciuk.pl/Nowy-osrodek-policji-mial-byc-tajny…
 

kciuk-pl
 
Premier powiedział w środę, że z raportu po kontroli w MSiT i NCS zleconej w związku z przełożeniem niedawnego meczu Polska-Anglia wynika, że nadzór resortu sportu nad NCS nie jest wystarczający i jest rozproszony. Jednocześnie stwierdzono, że niewystarczający nadzór ministerstwa nad NCS nie miał bezpośredniego wpływu na sytuację w związku z meczem Polska-Anglia na Stadionie Narodowym.

Link: www.kciuk.pl/Mucha-zostaje-Tusk-nie-przyjal-dymi…
 

kciuk-pl
 
Czy minister sportu Joanna Mucha zostanie zdymisjonowana? Jutro premier przedstawi wnioski po zleceniu kontroli w NCS i ministerstwie sportu po skandalu z dachem na Stadionie Narodowym. Tymczasem Mucha wczoraj oddała się do dyspozycji Donalda Tuska.

Link: www.kciuk.pl/Joanna-Mucha-oddala-sie-do-dyspozyc…
 

pieniadz
 

   Minister Gowin o zapowiedziach z drugiego expose premiera
Tagi: Gowin Minister Premier Donald Tusk Tusk Polityka Z kraju Data: 2012-10-20
www.video.pieniadz.pl/(…)minister-gowin-o-zapowiedz…
 

pieniadz
 

   Krystyna Szumilas komentuje plan wprowadzenia e-podręczników
Tagi: Krystyna Szumilas E podręczniki Edukacja Minister Z kraju Data: 2012-10-17
www.video.pieniadz.pl/(…)krystyna-szumilas-komentuj…
 

pieniadz
 

   Elżbieta Bieńkowska komentuje wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce
Tagi: Elżbieta Bieńkowska Minister Fundusze unijne Finanse Z kraju Data: 2012-10-16
www.video.pieniadz.pl/(…)elzbieta-bienkowska-koment…
 

pieniadz
 

   Jacek Rostowski o źródłach finansowania na przyszłość
Tagi: Jacek Rostowski Finanse Polityka Minister Z kraju Data: 2012-10-14
www.video.pieniadz.pl/(…)jacek-rostowski-o-zrodlach…
 

pieniadz
 

   Jacek Rostowski i Mikołaj Budzanowski po drugim expose Donalda Tuska
Tagi: Jacek Rostowski Mikołaj Budzanowski Donald Tuska Polityka Minister Z kraju Data: 2012-10-13
www.video.pieniadz.pl/(…)jacek-rostowski-i-mikolaj-…
 

 

Kategorie blogów