Wpisy oznaczone tagiem "nieruchomość" (13)  

kupsprzedaj
 
Te trzy proste kroki dzielą Cię od odebrania gotówki za swoją nieruchomość.
Kontakt z nami:

   - Zadzwoń - ustalimy szczegóły
   - Przekazujemy wycenę
   - Spotkaj się z naszym przedstawicielem

Oględziny:

  - Zgromadź dokumenty
  - Przekazanie dokumentów do kancelarii notarialnej
  - Podpisanie umowy przedwstępnej

Zbycie nieruchomości:

  - Finalizowanie transakcji
  - Wizyta u notariusza
  - Wypłata gotówki
 

kupsprzedaj
 
Oświadczenie woli – pojęcie z zakresu prawa cywilnego oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest. Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 Kodeksu cywilnego.

Przejaw woli zostanie uznany za oświadczenie woli w sensie prawnym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

   oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny, przymus fizyczny wyłącza oświadczenie woli, zaś przymus psychiczny stanowi wadę oświadczenia woli;
   oświadczenie będzie zrozumiałe, co oznacza, że przynajmniej w drodze interpretacji można ustalić, jakiego rodzaju skutek prawny chciał wywołać składający oświadczenie. Tu można wyróżnić:

           oświadczenia woli wyraźne, czyli złożone za pomocą mowy, pisma, powszechnie uznanych za zrozumiałe.
           oświadczenia woli dorozumiane, czyli złożone w inny sposób niż powyżej, poprzez inne zachowanie, są one oświadczeniem woli, jeżeli w danym kontekście sytuacyjnym to zachowanie pozwala odczytać wolę podmiotu.

   oświadczenie zostanie złożone na serio, co oznacza, że oświadczeniu woli musi towarzyszyć rzeczywista wola wywołania skutku prawnego. Oświadczeniem woli nie na serio, jest takie oświadczenie, które ze względu na okoliczności w jakich zostało złożone, nie może zostać odczytane jako zmierzające do wywołania skutku prawnego. Oświadczenia woli pozorne, a więc zmierzające do wywołania innego skutku prawnego niż wynika z okoliczności, są oświadczeniem woli, choć dotkniętym wadą.
 

kupsprzedaj
 
Uznanie długu – czynność dłużnika dokonana wobec wierzyciela, z której wynika chęć zapłaty długu lub przynajmniej przyznanie istnienia obowiązku spełnienia świadczenia. Uznanie długu przed upływem terminu przedawnienia prowadzi do jego przerwania. Uznanie roszczenia przedawnionego jest prawnie bezskuteczne, albowiem dla zniesienia skutków przedawnienia niezbędne jest wyraźne zrzeczenie się przez dłużnika prawa skorzystania z tego zarzutu. Uznanie długu ma istotne znaczenie dowodowe w sferze procesu cywilnego, albowiem wierzyciel przedstawiający dowód uznania długu przez dłużnika nie musi wykazywać w inny sposób istnienia swej wierzytelności. Dłużnika obciąża wówczas powinność wykazania, że uznana wierzytelność w rzeczywistości nie istnieje.

W nauce prawa wyróżnia się:

   uznanie właściwe, które jest umową zawartą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w której strony ustalają, że istnieje pomiędzy nimi dług o określonej wysokości i terminie płatności, oraz
   uznanie niewłaściwe będące każdym innym zachowanien dłużnika, z którego wynika świadomość istnienia długu oraz obowiązku jego zapłaty. Należą tu wszelkiego rodzaju prośby o prolongatę zadłużenia, rozłożenie na raty, umorzenie części długu.

Uznanie długu nie jest objęte wymogiem formy szczególnej, może być dokonane ustnie, np. podczas rozmowy telefonicznej.
 

kupsprzedaj
 
Służebność osobista – obciążenie nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Jest to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. Służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej, jednakże osoba mająca służebność mieszkaniową może umówić się z właścicielem, iż po jego śmierci służebność będzie przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Służebność osobista jest niezbywalna. Nie można przenosić uprawnienia do ich wykonywania. Nie można jej nabyć poprzez zasiedzenie. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może zażądać zmiany służebności na rentę.
 

kupsprzedaj
 
Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy – np. użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes – wobec wszystkich.

W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe – a także wiele ustaw szczególnych, np. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i inne.

Dla polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych – tzw. zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 

uran56
 
Darmowe top ogłoszenia 24h i bezpłatne anonse, sprzedam - kupię, Nieruchomości:


Agencje i deweloperzy - Domki letniskowe - Domy - Działka, grunty, place - Garaże i parkingi - Hale i magazyny - Gospodarstwa - Lokale i obiekty użytkowe - Mieszkania - Nieruchomości zagranicą - Pokoje i stancje - Przetargi - Szukam do wynajęcia - Zamiana


#agencja #agencje #deweloper #Domki #Domy #dom  #Działka #grunt #plac #Garaż #parking #Hala #magazyn #gospodarstwo #lokal #obiekt #Mieszkania #Nieruchomości #nieruchomość #mieszkanie #Pokoje #pokój #stancja #przetarg #dowynajęcia #wymiana #Zamiana


bazarek.net.pl/(…)ogloszenia-nieruchomosci-darmowe-…ogloszenia nieruchomości.jpg
 

ryneknieruchomosci24
 
Rynek ma mnóstwo uzasadnień. Może być uwzględniany jako kategoria techniczna (historyczna), przestrzenna, gospodarcza oraz cybernetyczna. Jako grupa techniczna rynek zaznacza terytorium, na którym użytkownicy oraz sprzedający spotykają się indywidualnie oraz zamierzają zrealizować wy miany. Miejscem dyskutowania wymiany pierwotnie były krytyczne usytuowania miast plus miejscowości. Rynek był odpowiednikiem wyrażenia "targ” czy „targowisko”. Jako klasa przestrzenna (geograficzna) rynek tworzy obszar o zgodnych powodach dokonywania wykupu tudzież sprzedaży . Zasięg rynku zależy od charakterystyk wytworu, powszechności nabytku, organizacji zaopatrzenia itp.Rynek jest „wariacją ekonomiczną i wyraża komplet układów fakultatywnych między sprzedającymi, symbolizującymi podaż, tudzież kupującymi zakładającymi zapotrzebowanie (popyt) na przetwory także usługi, upatrujące zaaprobowanie w intensywności nabywczej. Rynek jest instytucją ekonomiczną, która przyzwala zmianę artykułów, usług także faktorów wytwórczych. Rynek można tedy zdefiniować jak całokształt parytetów wymienialnych między zainteresowanymi rynku. Uwypuklić przychodzi, że układy te potrafią stanowić podzieloną maksymę. Ich niezależnym motywem jest wytropienie konspektów towarzyszących podmiotom dokonującym umowy na rynku, wynoszą także konfrontację znalezionych pomysłów. Świadczy toteż, iż jednostki rynku nie wolno ograniczyć tylko do praktyki zapłat transakcyjnych (może nie dojść do transakcji) plus do liczebności uruchomionych transakcji, która istnieje raptem jednorazową spośród wag żywotności rynku. „Uczestnicy rynku zarządzają o popycie także ofercie. Rynek postanawia toteż spójność także jego grupy nieobiektywnej, niczym tudzież przedmiotowej, której zasadą są punkty rynku, takie jak popyt, podaż i ceny dotyczące towarów, usług, pracy także pieniądza. Identyfikuje to, że istoty rynku nie można wyłącznie rozpoznawać z instrumentem rynkowym, jakiego egzystowanie stanowi raptem instrumentalnym wymiarem rynku. Pozycja subiektów industrialnych plus gospodarowań nieoficjalnych jest chwiejna, co oddziałuje na całokształt sądów przeprowadzających przewodom konwersji, zaś tedy na decyzje przyjmowane przez przeciwników rynku, natomiast w efekcie na popyt, podaż i ceny. Spekulacja rynku własności nie powinna istnieć utrzymywana jedynie na bazie popytu, podaży i ceny. Diagnoza rynku wymaga stanowić cel dynamiczny oraz brać pod obserwację skokowe wymogi w jakich robione są uchwały partycypantów rynku. W świetle rzeczonych rozważań w literaturze przedmiotu można napotkać odmienne maksymy rynku nieruchomości.
nieruchomoscimarket.pl
 

ebook-ekonomia
 
Autor: Marcin Marczak

Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej? Sztuka odnajdywania okazji na rynku nieruchomości....

Od czego zacząć poszukiwanie tych właśnie okazyjnych nieruchomości? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz właśnie w tej publikacji. Dowiesz się z niej także:
- Gdzie szukać nieruchomości w czasie kryzysu?
- Jak znaleźć "zmotywowanych sprzedawców", czyli 7 gwarantowanych sytuacji, w których ludzie sprzedają nieruchomości za część ich realnej wartości.
- Jak zadać pytanie, które pomoże Ci wydobyć nawet z najlepszego negocjatora prawdziwy powód sprzedaży domu lub mieszkania? Te pytania zaoszczędzą Ci wiele nieporozumień i nietrafionych inwestycji.
- Dokładne i szczegółowo opisane instrukcje okazyjnego kupowania nieruchomości - omawiamy proces od pomysłu do finalizacji transakcji.
- Jak nie płakać tydzień po zakupie pseudo okazyjnej nieruchomości, czyli zimne wyliczenie, czy to naprawdę okazja, a nie manipulacja sprzedającego nieruchomość.


"Darmowy fragment" do pobrania, znajdziesz tutaj:
zlotemysli.masz24.pl/jak-kupowac-nieruchomosci-p…

Więcej publikacji Wydawnictwa "Złote Myśli", znajdziesz tutaj:
zlotemysli.masz24.pl/stronaglowna.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pigułki Wiedzy. Skracamy drogę do nauki i praktyki.
zlotemysli.masz24.pl/pigulki-wiedzy-zobacz-zrozu…
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

epartnerzy
 
Poznaj 7 porad ekspertów jak skutecznie zarządzać wspólnotą. Skorzystaj ze sprawdzonych, gotowych do zastosowania wskazówek. Czy podczas Twojej codziennej pracy zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach napotykasz wiele problemów? Właściciele lokali we wspólnotach zwracają się do Ciebie z różnymi problemami? Zapoznaj się z 7 najczęściej powtarzającymi się pytaniami oraz sprawdź, co odpowiedzieli na nie eksperci Już dzisiaj dowiedz się:

1. W jaki sposób mogą głosować właściciele nieobecni na zebraniu?
2. Jakie obowiązkowe przeglądy techniczne budynków powinieneś przeprowadzić?
3. Jak prawidłowo wyliczysz udziały w nieruchomości wspólnej?
4. W jaki sposób sprawnie przeprowadzisz prace remontowe we wspólnocie?
5. Kiedy przedawnia się zadłużenie z tytułu niezapłaconych zaliczek na utrzymanie części wspólnych?
6. Co przekracza zakres zwykłego zarządu?
7. Jakie błędy najczęściej wykrywają inspektorzy w trakcie przeglądów budynków?

W poradniku znajdziesz wyjaśnienia niejasnych przepisów prawnych oraz konkretne wskazówki i rozwiązania problemów dotyczących zarządzania nieruchomościami.

Link do publikacji:
epartnerzy.com/(…)7_porad_ekspertow_jak_skutecznie_…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

sprzedac
 
Należący do Grupy Allegro serwis otoDom przygotował świąteczną niespodziankę dla swoich klientów obcojęzycznych. Już teraz mogą oni przeglądać ofertę w angielskiej wersji. Więcej: www.sprzedac.pl/nowosc/otodom-po-angielsku
 

janfachowy
 
Witajcie,
Pogoda nie zawsze jest dla bogaczy. Przekonał się o tym pewien arabski biznesmen, który postanowił kupić sobie posiadłość w starej, wesołej Anglii. Wydał na dom ponad 3,5 mln funtów ale n ie mógł w nim mieszkać! Dom był bowiem nawiedzony przez duchy! Serio, serio.
Właściciela domu i jego rodzinę nękały dziwne i niepokojące zjawiska. Ciągle widzieli widmowe postacie, drzwi od szafek otwierały się i trzaskały same z siebie. Zjawisk tych nie potrafili wyjaśnić wezwani na pomoc eksperci od zjawisk paranormalnych, księża i egzorcyści. Milioner „pękł” kiedy na pościeli jego synka pojawiły się krwawe plamy. Zostawił wszystko i postanowił opuścić nawiedzoną posiadłość.
Czasami więc odpowiedzialności nie ponoszą fachowcy, krzywo postawione ściany, czy źle wylane podłogi, albo brak możliwości wynajęcia profesjonalistów. Czasami po prostu w domu nie da się mieszkać bo w domu mieszkają już inni lokatorzy. Bardziej od nas przeźroczyści, ale bardzo męczący...
Wniosek dla mnie z tej historii jest taki, że do sprzętu którym pracuje , typu: młotek, kielnia, paca, poziomnica i pion trzeba będzie dodać wahadełko i różdżkę. Tak na wszelki wypadek...
Pozdrawiam,
J.F.
 

 

Kategorie blogów