Wpisy oznaczone tagiem "odtwórstwo" (4)  

folk24
 
Od pięciu lat na Dni Dawnych Kultur do Brennej, turystycznej miejscowości w Beskidzie Śląskim, ściągają odtwórcy historyczni, zajmujący się wczesnym średniowieczem. Od trzech lat przyjeżdżają tu również fani folkmetalu. www.folk24.pl/wiesci/podroz-w-dawne-czasy/
 

cosel
 
Nareszcie udało mi się zakończyć prace nad krajką w serduszka, a i tak nie jest to jeszcze to, co mogłabym nazwać ideałem. Najbardziej nie podobają mi się brzegi krajki, gdzie dość mocno zatraca się wzór. Przy najbliższej sposobności, będę musiała wziąć to pod uwagę.
Całość po zdjęciu z krosna prezentuje się następująco:

krajkaszwedzka05.jpg


Obecnie zasiadłam nad prostszym wzorem, żeby go w przyszłości przerobić na zgrabne paski do spodni. Kilku osobom już podarowałam takie elementy galanterii i - jak do tej pory - nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Chyba nie ze strachu?

W wolnych chwilach uczę się fingeloopów, bo gdzieś po drodze stwierdziłam, że do niczego mi się to to nie przyda, skoro umiem spleść kilometry sznurków na lucecie. Teraz jednak, w obliczu planów prowadzenia warsztatów rękodzielniczych, zdecydowanie muszę się tej techniki nauczyć do tego stopnia, by wykonywać ją bez zastanowienia tak, jak pracuję na lucecie: nawet przysypiając potrafię pleść równy sznurek.

No i przepraszam, że od tak długiego czasu nic tu nie napisałam, ale zawirowania życiowe trochę mnie odciągnęły od blogowania w ogóle...
Postaram się to naprawić.

***

Finally I was able to finalize the selvedges in hearts, and even so it is not yet what I could called an ideal. Most I do not like the selvedge edges, which pretty much is lost pattern. At the earliest opportunity, I have to take this into consideration.
Whole, when it removed from the loom, is as follows:

krajkaszwedzka05.jpg


Currently I sat down on a simpler model to redo it in the future on the slim trouser belts. I gave a few people have such items and accessories - as yet - no one reported the claims. You're not out of fear?

In my spare time I learn fingeloops, because somewhere along the way I realized that it is not useful to me, if I can weave km strings on my lucet. Now, however, in the face of plans to conduct craft workshops, I definitely need to learn this technique so much to do it without thinking as I work on lucet: even dozing can even weave cord.

Well, I'm sorry that for so long I did not write anything here, but the turmoil of life a little dragged me from blogging at all...
I will try to fix it.
Pokaż wszystkie (2) ›
 

cosel
 
Już wszystkie rzeczy spakowane. Cały przedpokój zastawiony torbami, koszami, skrzynkami. Za chwilę to wszystko zapakujemy do Kalarepy (naszej zielonej Skody 120L) i pojedziemy do Opola-Bierkowic.
Jakby ktoś chciał pożartować i porozmawiać przy kramiku, a przy okazji pomacać, czym dysponujemy - zapraszam serdecznie :)
Do zobaczenia po weekendzie :)

***

We have all things packed. The entire hall laden with bags, baskets, boxes. In a moment all this will pack the Kohlrabi (our green Skoda 120L) and go to Opole-Bierkowice.
As if someone wanted to joke and talk to the stall, and catch the occasion to touch what we have - I cordially invite :)
See You after weekend :)
 

cosel
 
Długo nie mogłam się zebrać, żeby dopisać notkę o wyprawie do Międzyrzecza. Droga daleka - ok. pięć godzin jazdy w jedną stronę. Na szczęście autostrady nie są płatne i prędkość naszego metalowego rumaka była odpowiednia do tego, by podróżować bezpiecznie, ale też i nie powoli.
Oczywiście musiałam wystawić swój kram, bo jakże to tak? Bez pracy? Obijać się przez cały turniej?
Dobrze, że ustawiłam się pod rozłożystym drzewem na dziedzińcu, dzięki temu deszcz nie zmoczył towarów tak, jak mógłby to zrobić pod gołym niebem.

miedzyrzecz01.JPG


Drugiego dnia miałam już towarzystwo w postaci Vlada, Pati i ich biżuterii. I to ostatnie sprowadziło na nas nieszczęście. Zażądano od nas pieniędzy za wystawianie kramu. Całe 150 złotych.
Jestem pełna zrozumienia, że Muzeum też musi coś na imprezie zarobić, ale dlaczego Pan Dyrektor pierwszego dnia ani słowem o opłatach nie wspomniał, choć przychodził na mój stragan i oglądał rzeczy, które na nim są. A nie ukrywałam, że chcę sprzedać to, co na nim leży.
Cóż... przenieśliśmy się na zamek, pod mury.

miedzyrzecz02.JPG


Chociaż Organizatorzy zapowiedzieli, że za nas spokojnie zapłacą, ale... trochę to by było nie fair. Mogłoby nie starczyć dla innych. W końcu za 300 złotych można nakupić dużo prowiantu.
Koniec końców wylądowaliśmy za zamkową bramą. W klimacie. Bez drewnianych mieczyków, plastikowych hełmów i wiskozowych tunik.
I było naprawdę wspaniale.
Każdemu polecam turniej w Międzyrzeczu. Takiej atmosfery, jak tam, nie znajdzie się chyba nigdzie.

***

For a long time I could not gather, to add a note about a trip to Miedzyrzecz. Way away - about five hours one way. Fortunately, the highway are not paid and the speed of your metal steed was appropriate to ensure that travel safely, but also not slow.
Of course I had to put his stall, because how could I? Without a job? Hang around for the whole tournament? It is good, that I placed myself under a spreading tree in the courtyard, so that no rain soaked goods as he could do it outdoors.

miedzyrzecz01.JPG


On the second day I have had company in the form of Vlad, Pati, and their jewelry. And that last brought us misfortune. They demanded money from us for issuing stall. The whole 150 zloty. I am a full understanding that the museum must also earn something at the party, but why did the Director on the first day not say a word about the fees, though he came to my stall and looked at things that are on it. And I no hiding that I want to sell what is on it.
Well... We moved to the castle, under the walls.

miedzyrzecz02.JPG


Although the organizers announced that they will pay for us quietly, but ... it would be a little unfair. It might not be enough for others. Finally, for 300 zloty you can buy a lot a lot of food.
So, we landed behind the castle gate. In climates. Without wood gladioli, plastic helmets and tunics viscose.
And it was really great.
I recommend to every tournament in Międzyrzecz. Such an atmosphere, as there probably will not find anywhere else.
 

 

Kategorie blogów