Wpisy oznaczone tagiem "prawo karne" (33)  

prawniczyping
 
prawniczyping: 1. Pogląd, zgodnie z którym przepis art. 287 § 1 k.k. nigdy nie wystąpi samodzielnie, lecz zawsze w zbiegu z art. 279 § 1 k.k. jest poprawny jedynie wówczas, gdy wpływaniu na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmianie, usunięciu albo wprowadzeniu nowy zapis danych informatycznych towarzyszyć będzie wyjęcie jednostek pieniężnych z władztwa dotychczasowego posiadacza i ich włączenie do majątku sprawcy. Przestępstwo z art. 287 § 1 k.k., dokonane jest tymczasem już z chwilą wprowadzenia zmian lub innej opisanej w tym przepisie ingerencji w urządzenie lub system do gromadzenia, przetwarzania lub przesyłania informacji za pomocą techniki komputerowej. Efektywna szkoda nie należy zatem do jego znamion. Dla jego bytu obojętny jest także konieczny na gruncie art. 279 § 1 k.k. zamiar przywłaszczenia.
2. Nałożenie obowiązku naprawienia szkody wyklucza nie tyle inny tytuł wykonawczy, ale jego wykonanie dobrowolne bądź w drodze egzekucji, czyli mówiąc wprost unicestwienie szkody.
Tylko zatem w przypadku naprawienia szkody nałożenie obowiązku jej naprawienia jest prawnie niedopuszczalne. Niebezpieczeństwa powstania dwóch tytułów wykonawczych nie należy zaś przeceniać. Prawo cywilne procesowe wyposaża bowiem dłużnika w instrument prawny służący jako środek przeciwko bezzasadnej egzekucji w postaci przewidzianego w art. 840 k.p.c. powództwa przeciwegzekucyjnego.
3. Nie stanowi przestępstwa z art. 267 § 1 k.k. bezprawne posługiwanie hasłami lub kodami umożliwiającymi dostęp do informacji. Nie do zaaprobowania pozostaje stanowisko jakoby nielegalne, tj. bez zgody posiadacza, czy też nawet przy użyciu podstępu, uzyskanie kodów i haseł dostępu do konta bankowego tożsame było pojęciu przełamania.
4. Nie ma potrzeby w kwalifikacji prawnej czynu ciągłego, na który składają się zachowania przestępne w postaci dokonanej oraz usiłowanej przywoływania przepisów kwalifikujące zachowania usiłowane. W takim też wypadku wymiar kary następuje za dokonanie (na podstawie przepisu części szczególnej kodeksu karnego), a nie na podstawie art. 14 § 1 k.k. w związku ze stosownym artykułem części szczególnej kodeksu karnego.

W odpowiedzi na apelację prokuratora Sąd Apelacyjny zauważa natomiast, iż artykuł 267 k.k. penalizuje zachowania polegające na bezprawnym uzyskaniu informacji objętych ochroną, jak również podejmowanie zachowań zmierzających bezpośrednio do ich uzyskania (stosowanie podsłuchu). Bezpośrednim przedmiotem ochrony jest tu szeroko rozumiane prawo do dysponowania informacją, mające charakter prawa podmiotowego. Jego sprawcą może być zaś wyłącznie osoba, która sama nie jest uprawniona do uzyskania określonej informacji, w szczególności nie jest jej dysponentem. Ze względu na istotę czynności wykonawczych przestępstwo to możliwe jest do popełnienia wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Musi być przy tym popełnione przez uzyskanie informacji, któremu towarzyszy przełamanie elektronicznego, magnetycznego lub innego szczególnego jej zabezpieczenia. To na skutek przełamania zabezpieczenia, np. przy użyciu programu służącego do odgadywania haseł, hacker - sprawca zapoznaje się z nie przeznaczoną dla niego informacją. Nie stanowi zatem przestępstwa z art. 267 § 1 k.k. bezprawne posługiwanie hasłami lub kodami umożliwiającymi dostęp do informacji. Z taką zaś sytuacją mamy niewątpliwie do czynienia w rozważanej sprawie. Wyklucza to możliwość przyjęcia w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonym powyższego artykułu. Nie nastąpiło tu bowiem uzyskanie przez sprawcę / sprawców nie przeznaczonej dla niego / nich informacji na skutek przełamania specjalnych jej zabezpieczeń. Oskarżony P. G. - jak słusznie zauważa sąd I instancji na stronie 11 uzasadnienia - bowiem "miał realny dostęp do kodów znajdujących się w firmie i choć nie posiadał do tego uprawnień, mógł je wykorzystać. Kody (...) znajdowały się w biurze firmy, a ich forma i brak zabezpieczenia umożliwiały łatwe ich odczytanie". Nie do zaaprobowania pozostaje przy tym także stanowisko prokuratora jakoby nielegalne, tj. bez zgody posiadacza, czy też nawet przy użyciu podstępu, uzyskanie kodów i haseł dostępu do konta bankowego spółki "T." tożsame było pojęciu przełamania. Podobnie twierdzenie jakoby pozyskane informacje były zastrzeżone i należycie zabezpieczone. Ma ono niewątpliwie charakter życzeniowy. Oskarżony P. G. pozyskał bowiem nie przeznaczone dla niego informacje nie podejmując żadnych szczególnych starań, a jedynie nadużywając zaufania swojego pracodawcy. Na rozprawie M. P. przyznała zresztą, iż P. G. nie miał dostępu do hasła, ale pracując w pomieszczeniu biurowym mógł je usłyszeć. Świadek nie pamiętała przy tym nawet, czy kartka z kodami znajdowała się w jakiejś kopercie, czy była w ogóle zabezpieczona (k. 1289). To, że nie były one zabezpieczone (np. w szufladzie) przyznaje zresztą sam skarżący. To dopiero w następstwie czynu oskarżonych - jak wynika z kolei z zeznań A. H. (k. 1242) - dokonano w spółce zmian poprzez zabezpieczenie kodów w kasie pancernej. O jakimkolwiek przełamaniu zabezpieczenia w tych realiach nie sposób w ogóle mówić. Wykorzystanie lekkomyślności, czy też niedbalstwa posiadacza konta, jego dysponenta, nie mieści się zatem w pojęciu przełamania. W realiach dowodowych sprawy nie sposób zresztą pajeczyca.bloog.pl w ogóle mówić o jakimkolwiek oddziaływaniu oskarżonego na osobę M. P., czy też umiejętnym kierowaniem jej osobą, abstrahując od faktu, iż twierdzenia te w sprawie pozbawione są merytorycznego znaczenia. Sąd Apelacyjny nie podziela również stanowiska skarżącego jakoby osoba fizyczna - człowiek mógł być szczególnym zabezpieczeniem nietechnicznym, w rozumieniu art. 267 § 1 k.k., który oskarżony P. G. ponoć przełamał. "Istotą bowiem tego przestępstwa - jak słusznie zauważa sąd I instancji na stronie 18 uzasadnienia wyroku - jest to, że sprawcy nie znają haseł i kodów dostępu i dopiero po zastosowaniu szczególnych technik, bądź omijają te zabezpieczenia, bądź je przełamują". W tej sytuacji Sąd Okręgowy słusznie art. 267 § 1 k.k. w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonym pominął. Zarzut obrazy tego przepisu jest zresztą nie do zaaprobowania także i dlatego, że nie ma obrazy prawa materialnego, gdy wada orzeczenia jest wynikiem błędnych ustaleń przyjętych za jego podstawę. W sprawie autor apelacji kwestionuje przyjętą w wyroku kwalifikację prawną czynu, ponieważ w działaniu oskarżonych dopatruje się innego od przypisanego mu działania, domaga się zarazem zastąpienia w opisie przypisanego oskarżonym czynu zwrotu "nielegalnie uzyskanych", zwrotem "uzyskanych bez uprawnień w drodze uprzedniego przełamania szczególnych zabezpieczeń". W takim zaś układzie podstawą apelacji powinien być zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku. Sąd Apelacyjny podziela przy tym stanowisko prokuratora wyrażone na rozprawie apelacyjnej, iż swoim faktycznym działaniem oskarżeni, a zwłaszcza oskarżony P. G. wyczerpali także znamiona przestępstwa z art. 269b § 1 k.k., który to przepis penalizuje m.in. bezprawne (nieuprawnione) pozyskiwanie haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. Poprawienie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonym - w trybie art. 455 § 1 k.p.k. - przez przyjęcie w niej także art. 269b § 1 k.k. na etapie postępowania odwoławczego nie było jednak możliwe. Sąd odwoławczy władny jest bowiem poprawić kwalifikację prawną czynu niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów jedynie wówczas gdy nie zmienia ustaleń faktycznych. Pojęcie "pozyskiwania" (przy uwzględnieniu realiów sprawy) tożsame jest pojęciu uzyskania, wejścia w posiadanie. Pozyskaniem jest także nabycie lub skopiowanie określonych haseł czy kodów. Tego zaś opis czynu nie oddaje. Sąd I instancji przyjął był bowiem jedynie, iż oskarżeni znając hasło dostępu do konta bankowego spółki z o.o. "T." o numerze (...) prowadzonego w banku Bank P. S.A. i korzystając z nielegalnie uzyskanych kodów do tego rachunku, umożliwiających dokonywanie transakcji drogą elektroniczną, dokonali przelewów, a w konsekwencji przywłaszczenia mienia. Konieczne tu zatem byłoby doprecyzowanie zachowania oskarżonych, a to z braku zaskarżenia ustaleń faktycznych jest prawnie niedopuszczalne.
 

j.k.gotard
 
Tak tak,pewna mieszkanka pewnej wsi poprzez złośliwość sąsiadów i niekompetencje sądu otrzymała wyrok sądowy w imieniu R.P. - nakaz uiszczenia opłaty wynąszącej 100 zł.ponieważ jej kot spacerując sobie swobodnie (rzecz na wsi normalna) pozostawił pamiątkę niedaleko płotu sąsiedniej posesji...

Nie chodzi tu nawet o wyskokość tego haraczu ale o "powagę" sądu i zastosowanie artykułu stworzonego chyba w nieco innych celach.

Na jakiej podstawie sąd wydał wyrok w imieniu Państwa Polskiego z powodu kociej kupy ?
Podano Art.77 z Prawa karnego a brzmi on następująco :

“Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”Nie pytam już o to czy kot stwarzał zagrożenie,czy mógł kogos pogryźć luyb spowodować komus straty szacowane w grubej walucie bo są to pytania równie bezsensowne jak wspomniany wyrok.

Pytanie brzmi czy TYM powinny sie zajmować polskie sądy.Czy nie lepiej by zajmowano sie chociażby cyrkami wykorzystującymi zwierzęta gdzie zawsze bez wyjątku da sie stwierdzić duże łamanie prawa i powody odebrania zwierząt (instytucja takiego cyrku została zakazana juz w wielu krajach nie tylko w Europie) lub sprawami zwyrodnialców,morderców czy gwałcicieli którzy często chodza po wolności poprzez nieudolność nie tyle policji co prokuratury...
Dlaczego ?

Dlatego,że sądy w Polsce wolą zajmowac się... Kocią kupą i sprawami takiej właśnie wagi (!).

Nadgorliwość i niekompetencja organów prawnych razi w kraju w którym sądy są zawalone dużo poważniejszymi sprawami tymbardziej,że brakuje podobnych kar za poważniejsze rzeczy takie jak choćy znęcanie sie nad zwierzętami co także zdarza się wcale nie rzadko.

Wymieniony artykół chyba nie tylko w mojej ocenie nie ma odniesienia do samego czynu bo na tej podstawie zgodnie z logika sędziego orzekającego możnaby ukarac miliony mieszkańców wsi (i nie tylko).
Wydaje się,że sądy wbrew pozorom mają za mało pracy lub ktoś szuka zarobku...

O ile można jeszcze "zrozumieć" zastosowanie art.77 w odniesieniu do psa puszczonego luzem w parku (choć będzie to przesada jeśli nie jest groźny) o tyle karanie za koty chadzające luzem jest o tyle nielogiczne,że nie dość że taki kot nie stwarza żadnego zagrożenia to jeszcze ... widział ktos może kota na smyczy na wsi ?

"Mądrym" sędziom proponuje zatem złożenie kolejnych milionów spraw przeciwko mieszkańcom wsi skoro kocia kupa to sprawa wagi państwowej.
Zastanawiam sie równiez nad kompetencjami tego rodaju sędziów,którzy są skłonni tak nadużywac kwestii prawnych stworzonych w innych celach.

Następnie polecam odwołanie takich sędziów bo przez podobne idiotyzmy powazniejsze sprawy czekaja na rozwiązanie latami...

Nie żyjemy w państwie policyjnym więc tego rodzaju idiotyzmy powinny byc piętnowane.
Z tego powodu zalecam rozpowszechnianie podobnych niedorzeczności.
Bez reakcji społecznej zarówno poprzez nielogiczne interpretacje prawne sądów jak i zwykłą ludzka złośliwość będziemy miec sądy zawalone głupotami i rzeczywistośc prawną kojarzącą się jedynie z powagą kociej kupy.
W taki sposób zwykła sąsiedzka złośliwość zamieniła sie w sprawę powagi państwowej.
  • awatar Nortus & Potworna spółka: a czy badano DNA kupy? przecież to mógł inny kot zrobić? debilny kraj, na każdym kroku to udowadnia
  • awatar Nortus & Potworna spółka: aaaaa, sprawa trwała też 2 lata czy dłużej ? :D
  • awatar J.K.: @Nortus & Potworna spółka: Sprawa miała a właściwie ma miejsce teraz (napewno jedna z bardzo wielu tyle,że ta znam jakby bardziej). Może nie 2 lata ale chyba już grubo ponad pół roku... DNA kupy może i badano może nawet kot pójdzie siedzieć,chyba wszystko w tym kraju jest możliwe :O
Pokaż wszystkie (5) ›
 

ebook-czytaj-nas
 
Autor: Marek Mozgawa  

Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas III Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w których zaprezentowano rozważania związane z problematyką przestępstwa zgwałcenia.

Zagadnienia omówione w opracowaniu odnoszą się do dogmatyki prawa karnego materialnego, a także do kwestii procesowych, kryminologicznych, wiktymologicznych, cywilistycznych i historycznych.

Zaprezentowane tematy dotyczą m.in. przestępstwa zgwałcenia w ujęciu prawnoporównawczym, problemów, które wiążą się ze ściganiem przestępstwa, występujących zarówno na płaszczyźnie normatywnej, jak i w sferze praktyki stosowania prawa, analizy ustawowych znamion przestępstwa zgwałcenia.


Szczegóły publikacji:
czytajnas.nextore.pl/(…)przestepstwo_zgwalcenia_p33…

Więcej ebooków i innych publikacji znajdziesz tutaj:
masz24.pl/ebooki.html
oraz tutaj:
czytajnas.nextore.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Załóż konto w Nexto i oszczędzaj nawet do 80%.
czytajnas.nextore.pl/nexpressopremium.xml#lp_premium
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Przestępstwo zgwałcenia - ebook.jpg
 

spadkobiercaprawny
 
Adwokat w zakresie usług prawnych które może świadczyć posiada m.in.
- porady prawne - udzielanie pisemnie, ustnie itp,
- opinie prawne,
- reprezentacja przed sądami oraz organami ścigania,
- reprezentacja klientów przed organami administracji, urzędami. (kancelaria adwokacka w Łodzi - strona :www.kancelaria-kazimierczak.pl)


Radca prawny:
- świadczenie pomocy prawnej,
- przygotowywanie pism opinii,
- brak możliwości występowania jako obrońca w sprawach z zakresu całego prawa karnego oraz karnoskarbowego.
Łatwiejszy dostęp do zawodu radcy, możliwość reklamy kancelarii itp.
  • awatar pieszkkaaa: Rozwód to najgorsza sprawa jaka może spotkać człowieka według mnie, polecam od rozwodów adwokata Bedełek z Warszawy, niesamowity adwokat od prawa rodzinnego.. bedelek.pl
Pokaż wszystkie (1) ›
 

ebook-poradniki
 
Stan prawny na 10.04.2010 r.

W niniejszym komentarzu przedstawiono analizę przepisów obowiązującego od bez mała 40 lat Kodeksu wykroczeń - w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem także tych zmian, które wejdą w życie w czerwcu 2010 r. W uwagach komentatorskich wskazano też kierunki zmian przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiono podstawową literaturę przedmiotu oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego do przełomu 2009/2010 r. W uwagach tych uwzględniono także w odpowiednim zakresie przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego - dla wykazania różnic w rozwiązaniach prawnych - i przepisy Kodeksu postępowania karnego - dla wykazania sposobu właściwego stosowania norm Kodeksu wykroczeń w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

czytajnas.nextore.pl/(…)kodeks_wykroczen__komentarz…

Więcej ebooków z działu "poradniki", znajdziesz tutaj:
masz24.pl/ebooki-poradniki.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Codziennie najnowsze czasopisma i gazety prosto na Twój komputer.
Sprawdź ile możesz zaoszczędzić kupując cyfrowe wydania:
masz24.pl/gazety-i-czasopisma-cyfrowe-wydania.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ebook-poradniki
 
Nie tylko dla niesłusznie oskarżonych i bezpodstawnie pozwanych przed sąd.

- Zostałeś posądzony o dokonanie czynu karalnego lub przestępstwa, którego nie popełniłeś? Policja lub prokuratura wszczęła wobec Ciebie postępowanie karne?
- Przypadkowy znajomy pozwał Cię do sądu o wypłacenie rzekomo należnych zaległości płatniczych lub domaga się spełnienia innego świadczenia, do uiszczenia którego się nie poczuwasz?
- Podejmowane próby zaangażowania adwokata w obrębie właściwej prokuratury lub sądu, przed którym dochodzenie i proces będą się toczyć (lub już się toczą) nie udają się? Każdy prawnik grzecznie, ale stanowczo Cię zbywa? A może nawet nie próbujesz angażować pełnomocnika, bo zwyczajnie Cię na to nie stać? Jesteś załamany i czujesz się całkowicie bezradny?

Takich sytuacji może być naprawdę wiele...
... na szczęście możesz zdobyć nieocenioną wiedzę praktyczną, która ochroni Cię przed popełnieniem nieodwracalnych błędów...

czytajnas.nextore.pl/(…)praktyczny_pomocnik_proceso…

Więcej ebooków z działu "poradniki", znajdziesz tutaj:
masz24.pl/ebooki-poradniki.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Codziennie najnowsze czasopisma i gazety prosto na Twój komputer.
Sprawdź ile możesz zaoszczędzić kupując cyfrowe wydania:
masz24.pl/gazety-i-czasopisma-cyfrowe-wydania.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ebook-poradniki
 
Dołącz do reszty szczęśliwców, którzy dzięki "Dekalogowi Myślącego Kierowcy" wiedzą już jak bezpiecznie przejechać przez życie. Nie zapomnij też o setkach złotych, które zaoszczędzisz dzięki umiejętnościom zdobytym dzięki tej publikacji. Pamiętaj, że nauczysz się bezwypadkowej jazdy, która zagwarantuje Tobie najniższe koszty za ubezpieczenia komunikacyjne a mandaty czy punkty karne będą Ci obce.