Wpisy oznaczone tagiem "prawo rodzinne" (11)  

kancelaria
 
Negotiastatimconficimus, res impossibilespaulo post temporis deponimus!

W sprawach trudnych zapraszamy na
buczynskagrazyna.pl/(…)prawo-rodzinne-i-rozwody-war…

Na pewno będziemy w stanie Wam pomóc w zakresie prawa rodzinnego :)
 

ciekawieoprawie
 
Jeśli rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie, strony najczęściej wpisują do pozwu ustawowe formułki, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Podając przyczynę rozwodu piszą - „między małżonkami istnieje różnica charakterów niemożliwa do zmiany” czy bardziej precyzują poprzez stwierdzenia: „między małżonkami występują odmienne wizje związku, przyszłości małżeństwa, poglądu na rodzicielstwo itd."

Sądy przychylają się do stanowiska, iż różnica charakterów może być przyczyną uzasadniającą rozwód, przy czym jest to przyczyna niezawiniona (tak np. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 31 października 1950 roku, C 225/50).
W każdym przypadku jednak sąd orzekający o rozwodzie zobowiązany jest zbadać stan rozkładu pożycia między małżonkami i jego przyczyny. Sąd bada powyższe zarówno gdy sprawa dotyczy rozwodu z orzekaniem o winie czy też nie. Wobec czego Sąd na rozprawie ma obowiązek zapytać srony, na czym różnica charakterów polega. Typowe przykłady to chociażby różnice na tle czy żona winna pracować czy zajmować się wyłącznie domem, spór odnośnie posiadania, spory ideologiczne itp.

Moim prywatnym zdaniem, jeżeli nupturienci mogą zawrzeć związek małżeński przed urzędnikiem stanu cywilnego, to również małżonkowie chcący rozwieść się bez orzekania o winie powinni mieć możliwość rozwiązania związku małżeńskiego w ten sam sposób. Zwłaszcza w przypadku gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci i oboje żądają rozwodu.
 

ciekawieoprawie
 
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w dziale „Obowiązek alimentacyjny”. Zgodnie z art. 128 k.r.o. jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, środków wychowania, który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Art. 133. § 1 k.r.o. stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, jeśli nie jest ono jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
W związku z powyższym na rodzicach może ciążyć obowiązek alimentacyjny także wobec dziecka pełnoletniego. Wystarczy, że dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać np. kontynuuje naukę na studiach, nie posiada pracy, jest niepełnosprawne.

O ile w przypadku dziecka małoletniego przesłanka braku możliwości samodzielnego utrzymania jest oczywista, o tyle w przypadku dzieci, które osiągnęły już pełnoletniość, należy brać pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowania, a co najmniej znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, poprzez pozbawienie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletniości – pozostawałoby zatem w sprzeczności ze wspomnianym wyżej obowiązkiem rodzicielskim (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1998 roku, III CKN 217/97, Prok. i Pr. 1998, nr 9, str. 28).

Jednak zgodnie z art. 133 § 3 k.r.o. rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem finansowym lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Taka sytuacja zachodzi, gdy rodzice nie mają pracy a dziecko pełnoletnie, zdrowe, zdolne do pracy nie poszukuje zatrudnienia i nie kontynuuje nauki. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa. Podobnie w sytuacji, gdy dziecko osiąga pełnoletność i podejmuje zatrudnienie.

Obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie jednak nigdy, gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie wskutek choroby czy kalectwa.

Obowiązek alimentacyjny ciąży również na dziadkach i rodzeństwie. Osoby zobowiązane w dalszej kolejności zobowiązane są do świadczeń alimentacyjnych dopiero wówczas, gdy:
1.nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. rodzice nie żyją),
2.osoba w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (np. nie posiada zatrudnieia, nie jest zdolna do podjęcia pracy, jest niepełnosprawna, chora itp.),
3.uzyskanie od osoby w bliższej kolejności potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania na czas jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (np. przebywa w zakładzie karnym).

Wysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych. Sądy biorą pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka, takie jak:
- wyżywienie,
- nauka,
- mieszkanie i
- opieka medyczna.

Ogólna zasada przyświecająca Sądowi ustalajacemu wysokość alimentów brzmi: "dziecko ma prawo do życia na tym samym poziomie, co jego rodzic". Jednak w odniesieniu do rzeczywistosci kwota alimentów jest znacznie niższa niż mogłaby być ustalając ją zgodnie z ww. zasadą.
Dlatego ważne jest aby strona starająca się o alimenty wykazała potrzeby dziecka. Warto zbierać rachunki, np. z następnych 2 miesięcy. Rachunki za wyżywienie, wyprawkę do przedszkola/szkoły, ubrania, środki czystości, zajęcia dodatkowe, książki itd. Należy przedłożyć również rachunki za czynsz, prąd, internet, telewizję i telefon jeśli dziecko je posiada. Ponadto udokumentować rachunkami wydatki rodzica związane z utrzymaniem mieszkania - rahchunki za gaz, prąd, czynsz itd.
Ponadto warto wskazać sądowi, że dziecko marzy o szkole tańca, kursie grafiki, języka hiszpańskiego itp. Warto również te okoliczności jakoś udokumentować:
- jeżeli dziecko jest zdolne np. rysuje - pokazać to,
- jeżeli dziecko tańczy - pokazać nagranie itd.

Pozew o alimenty wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub sądu miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka). Wyboru sądu dokonuje osoba wnosząca pozew. Do powzwu należy dołączyć wszystkie dokumenty/dowody, o których mowa powyżej.

Gdy Sąd zasądzi alimenty wniskiej kwocie, w każdym czasie można starać się o ich sądowe podwyższenie. Ważne by wykazać, że zmieniła się (na lepsze) sytuacja finansowa zobowiązanego lub wzrosły potrzeby dziecka.

Gdy zobowązany jest "niewypłacalny" można starać sie o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego (ustawa z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1228 ze zm.):

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica, w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (czyli na podstawie prawomocnego wyroku sądu zasądzajacego alimenty).
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za egzekucję bezskuteczną uznaje się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto za bezskuteczną egzekucję uważa się także niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku gdy osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jej bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej, na dzień dzisijeszy kwota ta wynosi około 725 zł.
 

ciekawieoprawie
 
Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy sądowe ustalenie ojcostwa następuje w stosunku do dziecka pozamałżeńskiego, które nie zostało uznane przez ojca. Ma ono miejsce wówczas, gdy istnieje spór co do osoby ojca dziecka. sąd może także ustalić pochodzenie dziecka, które zostało przysposobione, za wyjątkiem jednak przysposobienia całkowitego, nieodwołalnego.
Z żądaniem ustalenia ojcostwa można wystąpić w każdym czasie, po urodzeniu się dziecka. Warunekiem jest by dziecko, któego ojcostwo ma być ustalane urodziło się żywe.

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator.

Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Natomiast domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku. W przypadku jednak śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni (art. 84 k.r.o.).

Matka oraz domniemany ojciec dziecka mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do właściwości sądów rejonowych (wydział rodzinny). Pozew o ustalenie ojcostwa można wnieść do sądu rejonowego:
1. w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania,
2. według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (powoda).
Natomiast jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania ani pobytu w kraju, powództwo należy wytoczyć wyłącznie według miejsca zamieszkania powoda.

Zasadą ogólną (wynikającą z domniemania prawnego) jest, że za ojca dziecka uważa się mężczyznę, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

W pozwie o ustalenie ojcostwa należy oznaczyć sąd, imię i nazwisko lub nazwę stron, miejsce zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (jeżeli strony ich ustanowiły). W pismach dalszych należy podawać sygnaturę akt nadaną przez Sąd.

W pozwie o ustalenie ojcostwa mogą znaleźć się również następujące wnioski:

1. o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka,
2. o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu,
3. o pokrycie innych wydatków matki dziecka,
4. o zabezpieczenie powództwa (należy wskazać w jaki sposób np. poprzez ustalenie wypłaty danej kwoty alimentów od dnia wniesienia pozwu, o przyznanie opieki nad dzieckiem powódce),
5. o nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności,
6. o nadanie dziecku nazwiska ojca,
7. o orzeczenie, że pozwanemu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem,
8. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego (jeżeli powoda reprezentuje pełnomocnik procesowy).

W sytuacji, gdy dziecko ukończyło lat 13, do nadania nazwiska ojca potrzebne jest też wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

W pozwie o ustalenie ojcostwa należy wskazać okoliczności uzasadniające oraz dowody na ich poparcie. Każde żądanie musi być poparte określonymi dowodami. Mogą to być dowody z dokumentów, jak i zeznania świadków oraz wyniku badań lekarskich (DNA).

Dowód z badania dna pozwala nie tylko wykluczyć ojcostwo, ale może być także pozytywnym dowodem okoliczności stwarzających domniemanie ojcostwa z art. 85 § 1 k.r. i o. (Wyrok SN z dnia 10.11.1999 r., I CKN 885/99).

W pozwie należy wymienić wszystkie załączniki, które składamy do sądu. Pozew wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egezmplarzach (by Sąd mógł wysłać kserokopię dla pozwanego).

Matka dochodząca sądowego ustalenia ojcostwa swojego dziecka jest zwolniona od kosztów sądowych i może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu jeżeli nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Uprawnienie to przysługuje nawet wówczas, gdy równocześnie z ustaleniem ojcostwa dochodzi ona roszczeń z tym związanych, np. alimentów, orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
 

ciekawieoprawie
 
Według przepisów k.r.o. rozwód może być orzeczony jedynie w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 56. § 1 k.r.o.). Obie przesłanki, trwałość i zupełność, muszą być spełnione łącznie (chodzi o rozkład więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej).
Nie są to natomiast jedyne przesłanki orzeczenia rozwodu. Oprócz tego, prawo określa kilka przesłanek, które stoją na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu. Są nimi:
1. Jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.
2. Jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a drugi małżonek nie zgadza się na rozwód, chyba, że ta odmowa przeczy zasadom współżycia społecznego.
3. Jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego z powodów innych niż dobro małoletnich dzieci.

W dalszych wpisach, będę poszerzać tematykę rozwodu oraz unieważnienia małżeństwa.
 

audiobook-obyczajowe
 
Autor: Maria Ulatowska  

Lektor: Anna Rusiecka  

Pełna pogody ducha i życzliwości opowieść o tym, jak los pomaga nam być szczęśliwymi.

Kwilące niemowlę, ukryte pod biurkiem podczas powstania warszawskiego, solidny sejf pół wieku strzegący powierzonej mu tajemnicy, otoczony sosnami stary dwór nad jeziorem, czekający cierpliwie na swoją właścicielkę...

Sosnówka w mieście pełnym serdecznych i przyjaznych ludzi. Parkingowy Dyzio strzegący swoich sekretów, przystojny weterynarz, złota rączka Jacek, mały Florek szukający ciepła i miłości. Przeszłość i teraźniejszość splatające się niepostrzeżenie w sercach i dobrej woli przyjaciół, rodziny i całkiem obcych osób.

To historia, o jakiej marzy każda kobieta. Opowieść rodzinna z tajemnicą w tle, w której losy dziadków, tych prawdziwych i tych przyszywanych, wywierają ogromny wpływ na życie 30-letniej Anki... Pewnego dnia młoda kobieta budzi się jako spadkobierczyni majątku z przedwojennym dworkiem, gdzieś na kujawskiej wsi. To odkrycie przewraca do góry nogami jej dotychczasowe życie. Bajka? Bajka! Ale jak się ją cudownie czyta:)

Anna Dmowska, magazyn „Claudia”

Maria Ulatowska – autorka poczytnych powieści obyczajowych autorka poczytnych powieści obyczajowych: „Sosnowe dziedzictwo”, „Pensjonat Sosnówka”, „Przypadki pani Eustaszyny”, „Domek nad morzem”, „Kamienica przy Kruczej”, „Całkiem nowe życie”, „Prawie siostry”, „Rodzina z Sosnówki” oraz kryminału „Autorka” wraz z Jackiem Skowrońskim, urodzona i mieszkająca w Warszawie. W gorszych momentach czyta Gałczyńskiego, w tych lepszych pisze kolejne powieści, które bawią i krzepią.

Copyright © Maria Ulatowska, 2011. All rights reserved. Copyright © for the audio edition by Prószyński Media Sp. z o.o.Szczegóły publikacji:
aobyczajowe.masz24.pl/sosnowe_dziedzictwo.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Więcej audiobooków z działu "obyczajowe", znajdziesz tutaj:
masz24.pl/audiobooki-obyczajowe.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

epartnerzy
 
Stan prawny na 1.01.2008 r.
W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, odnoszące się do alimentacji oraz ustalania ojcostwa. W pracy - poza komentarzem autorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu. Książka zawiera ponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

W trzecim wydaniu autor omawia sytuację prawną związaną z przywróceniem przez ustawodawcę instytucji funduszu alimentacyjnego.

darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)alimenty%20i%20ojcostwo%20demo…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)alimenty_i_ojcostwo__komentarz_-_…

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/