Wpisy oznaczone tagiem "procedury monitoringu kredytowego" (1)  

pustyportfel
 
Po podpisaniu umowy kredytowej, a więc w trakcie wykorzystywania kredytu przez kredytobiorcę, zachodzi konieczność bieżącej weryfikacji poziomu zdolności kredytowej i skali ryzyka kredytowego klienta, ponieważ obie te wielkości ulegają zmianie w czasie. Proces ten nazywamy monitorowaniem kredytowym. W celu monitoringu bank opracowuje specjalne procedury na szczeblu oddziału i całego banku. Monitorowanie spełnia funkcję informacyjną i zabezpieczeniową. Uwarunkowania monitoringu kredytowego można podzielić na zewnętrzne, do których należą regulacje ustawowe i wewnętrzne, czyli regulacje własne banku. Sprawdź nasze porady również na www.zakredytowani.eu i bądź na bieżąco.

Obszary monitoringu kredytowego

Monitoring kredytowy polega na analizie zmian w czterech obszarach tzn. przedsiębiorcy, firmy, warunków kredytowania i zabezpieczeń. Monitoring przedsiębiorcy to obserwacja zmian zachodzących w jego stosunkach z bankiem, w cechach osobowości i umiejętności menadżerskich, a więc weryfikacja personalnej zdolności kredytowej. Monitoring firmy to identyfikacja zagrożeń związanych z osłabieniem kondycji finansowej firmy, a więc weryfikacja materialnej zdolności kredytowej. Kolejny obszar monitoringu dotyczy zmian warunków kreytowania takich jak weryfikacja celu, na jaki udzielono kredytu, zmian w spłacie kredytu i odsetek, odchyleń od terminów ustalonych w umowie kredytowej, wywiązywania się kredytobiorcy z porozumień do umowy kredytowej np. udostępnienia danych o firmie.

Ostatnim obszarem monitoringu jest cena przyjętych przez bank zabezpieczeń kredytów w aspekcie kondycji finansowej kredytobiorcy. Pogorszenie kondycji finansowej, a tym samym poziomu zdolności kredytowej zwiększa skalę ryzyka kredytowego banku. Bank musi zweryfikować wartość zabezpieczeń adekwatnie do skali ryzyka.

Tryby monitorowania

Wyróżnia się dwa tryby monitorowania dostosowane do typu obszaru monitoringu oraz skali ryzyka kredytowego. Tryb zindywidualizowany stosowany jest w odniesieniu do klientów posiadających duże kredyty, obciążonych znacznym ryzykiem kredytowym, posiadających problemy ze spłatą kredytu. W przypadku pozostałych klientów stosowany jest tryb automatyczny z zastosowaniem technik komputerowych. Monitoring kredytowy pozwala wychwycić sygnały ostrzegawcze zarówno mierzalne (np. spadek przychodów, wzrost kosztów, zmniejszenie rotacji należności, wydłużenie okresu regulacji zobowiązań, wzrost zapasów), jak i niemierzalne (np. problemy pracownicze, unikanie kontaktów z bankiem, zastrzeżenia audytora). Procedury monitoringu kredytowego

Stanowią wewnętrzną sprawę banku ale rozwój instytucji wspomagających sektor bankowy, w tym usprawniających pracę banków stał się przyczyną, że monitoring niekoniecznie musi być przeprowadzany w banku. Monitoring kredytowy to jeden z wdrażanych nowych produktów Biura Informacji Kredytowej, a tym samym kolejną czynności, która może być zlecona przez bank do wykonania przez instytucję zewnętrzną.

Podsumowując monitoring pozwala na identyfikację trudnych klientów. Trudne kredyty dla banku oznaczają zwiększenie skali ryzyka kredytowego. Przyczyny trudnych kredytów mogą wystąpić po stronie klientów ale również po stronie banku oraz wówczas kiedy mają charakter niezależny od kredytobiorcy i kredytodawcy. Każda przyczyna może oznaczać nieterminową spłatę rat zadłużenia. W przypadku niespłacenia przez kredytobiorcę rat kapitałowych i odsetek w terminie, bank ma do czynienia z zadłużeniem przeterminowanych, co oznacza naliczenie przez bank odsetek karnych.
 

 

Kategorie blogów

Serwis pinger.pl wkrótce zostanie zamknięty.X