Wpisy oznaczone tagiem "sędzia" (86)  

xdpedia
 
www.xdpedia.com/(…)sedzia_pyta_blondynki_podczas_ro…
Sędzia pyta blondynki podczas rozprawy: - Nadal twierdzi pani, że nie zabiła męża tylko, że popełnił samobójstwo? - Tak - odpowiada blondynka. - A może pani mi wyjaśnić, jak mąż mógł sam strzelić do siebie z łuku?
 

xdpedia
 
www.xdpedia.com/(…)czy_przyznaje_sie_pan_do_winy.ht…
Sędzia do oskarżonego: - Czy przyznaje się pan do winy? - Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świadków przekonały mnie, że jestem niewinny!
 

xdpedia
 
www.xdpedia.com/(…)czy_przyznaje_sie_pan_do_rasisto…
- Przepraszam wysoki sądzie, ze stresu pocę się jak czarnuch na polu bawełny. - Nic nie szkodzi, mam powtórzyć pytanie? - Tak - Czy przyznaje się Pan do rasistowskiego zachowania w pracy?
 

banzajpl
 
Spore zaskoczenie wywołało wśród kibiców przerwanie hitowego spotkania ostatniej kolejki Bundesligi, w którym Bayer Leverkusen podejmował Borussię Dortmund. Felix Zwayer po tym jak...
www.sport.banzaj.pl/Przerwany-mecz-w-Bundeslidze…
 

banzajpl
 
Poczucie humoru to jedna z najbardziej cenionych zalet, jaką zawsze chcemy dostrzec w drugim człowieku. Bez wątpienia sędzia liniowy, zaprezentowany na poniższym wideo, posiada w sobie tyle...
www.sport.banzaj.pl/Tanczacy-sedzia-liniowy-Poni…
 

banzajpl
 
Bieganie po niższych ligach piłkarskich w Brazylii może okazać się śmiertelnie niebezpiecznie. W trakcie spotkania Brumadinho z Amantes da Bola sędzia podjął kontrowersyjną decyzję...
www.sport.banzaj.pl/Sedzia-z-pistoletem-uspokaja…
 

banzajpl
 
Gerard Pique znany jest z tego, że posiada typowo hiszpański temperament, który niestety nie zawsze sprawdza się na boisku. Gracz FC Barcelony w rewanżowym meczu o Superpuchar Hiszpanii został...
www.sport.banzaj.pl/Pique-obrazal-sedziego-Surow…
 

sedziamysliciel
 
Rozkminiaczka: Odwołanie Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Dyscyplinarnego nie jest zasadne. Wprawdzie słuszne jest założenie wyjściowe, prezentowane w skardze odwoławczej, iż o wyborze środka dyscyplinarnego, który powinien być zastosowany w konkretnej sprawie, nie mogą decydować jedynie okoliczności podmiotowe, ale także i okoliczności przedmiotowe, mogące podwyższać stopień szkodliwości społecznej czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, tym niemniej zadaniem sądu, orzekającego jako sąd dyscyplinarny, jest właściwe wyważenie obu tych przesłanek i podjęcie decyzji, której z nich - w niepowtarzalnych okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy - należy przyznać prymat. Zdaniem Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego w sprawie sędziego Sądu Okręgowego priorytet należało przyznać okolicznościom o charakterze podmiotowym.
Nie można negować stwierdzenia, że przewinienie przypisane sędziemu Sądu Okręgowego przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji cechuje się stosunkowo wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Niezwykle ważne jest bowiem w codziennej pracy sędziego rzetelne, terminowe wywiązywanie się z obowiązków związanych z orzecznictwem. Im poważniejszy jest rozmiar zaległości, spowodowanych przez sędziego, tym bardziej negatywne konsekwencje postawa taka niesie za sobą dla autorytetu wymiaru sprawiedliwości. W konsekwencji, tym poważniejsza dolegliwość powinna spotkać sędziego popełniającego takie przewinienie służbowe. W sprawie niniejszej poza dyskusją pozostaje zarówno znaczny rozmiar zaległości, jak i fakt, że przewinienie to zostało poprzedzone uznaniem sędziego Sądu Okręgowego za winnego takiego samego przewinienia służbowego w okresie nieco wcześniejszym. Nie można jednak podzielić argumentu zawartego w odwołaniu Ministra Sprawiedliwości, że po stronie obwinionego nie zaistniały żadne obiektywne okoliczności łagodzące. Nie sposób zignorować faktu, że jak wykazuje zgromadzony materiał dowodowy, zarówno w toku poprzedniego postępowania, jak i obecnie, główną przyczyną zaburzeń należytej systematyczności w pracy sędziego Sądu Okręgowego były poważne problemy osobiste, a przede wszystkim nagła śmierć żony w grudniu 1998 r. Obwiniony sędzia wiązał z tym wydarzeniem także pogorszenie swego stanu zdrowia, zaś w piśmie z dnia 17 stycznia 2003 r. wskazywał na inne jeszcze, poważne problemy rodzinne (załamanie się po śmierci matki i kłopoty w toku studiów młodszej córki), które wywarły tak wielki wpływ na osobę pana sędziego, że w rezultacie spowodowały gwałtowne załamanie ciągłości jego pracy orzeczniczej.
Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny uznał, że brak jest podstaw dowodowych pozwalających na odmówienie wiary tak złożonym oświadczeniom sędziego Sądu Okręgowego. Fakt, iż jest on osobą o ponad trzydziestoletnim stażu rzetelnie pełnionej na różnych stanowiskach służby sędziowskiej sprawia, iż do tego rodzaju treści oświadczenia należy podejść z właściwą dozą zrozumienia. Prawdą jest, iż od każdego sędziego powinno wymagać się szczególnych predyspozycji osobowościowych, a przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z problemami życia osobistego tak, aby pozostały one bez szkody dla wymiaru sprawiedliwości. Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny uznał jednak, że są sytuacje życiowe, których ciężar trudno jest udźwignąć nawet dojrzałemu i doświadczonemu sędziemu. Sędzia Sądu Okręgowego został w ostatnich latach szczególnie dotkliwie doświadczony przez los i dlatego też nie sposób okoliczności tych całkowicie nie wziąć pod uwagę przy ferowaniu wyroku w sprawie dyscyplinarnej.
Powracając do eksponowanego w odwołaniu faktu "powrotności" do przewinienia dyscyplinarnego, zauważyć należy, co następuje:
Ma rację skarżący, iż jest to bez wątpienia tzw. okoliczność obciążająca. Nie można jej jednak rozpatrywać w izolacji od pozostałych faktów istotnych dla sprawy. Po pierwsze, należy w tym kontekście zauważyć, że już przy pierwszym wyroku sięgnięto, pomimo istnienia niezaprzeczalnych, wyżej wskazanych, okoliczności łagodzących, po karę drugiego szczebla surowości. Gdyby w wypadku pierwszego z przewinień dyscyplinarnych wymierzona została (tak jak uczynił to zresztą w poprzednim postępowaniu sąd dyscyplinarny pierwszej instancji) kara upomnienia, nikt nie mógłby kwestionować tego, że należycie spełnia zasadę gradacji kar wymierzenie w obecnym postępowaniu kary nagany. Po drugie, obecne przewinienie służbowe jest - uwzględniając jego charakter i źródła jego zaistnienia - jakby dalszym ciągiem poprzedniego przewinienia, które napiętnowane zostało w wyroku wydanym w sprawie sygn. akt (...). Można z bardzo dużą dozą trafności prognoz zaryzykować twierdzenie, iż gdyby - mający charakter przewinienia dyscyplinarnego o charakterze ciągłym - czyn sędziego Sądu Okręgowego objęty był jednym postępowaniem, przy uwzględnieniu źródeł owych zaniedbań w pracy obwinionego, nawet nie zrodził by się pomysł sięgania po karę dyscyplinarną określoną w art. 109 § 1 pkt 4 u.s.p.
Podejmując rozstrzygnięcie o utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego, Sąd Najwyższy miał nadto na uwadze treść art. 438 pkt 4 k.p.k. (w zw. z art. 128 u.s.p.) oraz ciężar i charakter kary przewidzianej w art. 109 § 1 pkt 4 u.s.p. Należy w tym kontekście przypomnieć, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego: Rażąca niewspółmierność kary, o której mowa w art. 387 pkt 4 (obecnie: art. 438 pkt 4) k.p.k., zachodzić może tylko wówczas, gdyby na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, iż zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć w instancji rewizyjnej (obecnie: odwoławczej) w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary... (tak SN w wyroku III k.r. 254/73, OSNPG 1974, poz. 51). Myśl ta w jeszcze bardziej stanowczy sposób wyrażona została np. w wyroku SN II KRN 198/94, OSNPK 1995, z. 6, poz. 18: Na gruncie art. 387 pkt 4 (obecnie: art. 438 pkt 4) k.p.k. nie chodzi o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby - również w potocznym znaczeniu tego słowa - "rażąco" niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu nie dającym się wręcz zaakceptować. Innymi słowy rzecz ujmując: ponieważ w treści art. 438 pkt 4 k.p.k. mowa jest o niewspółmierności rażącej, uznać należy, że chodzi tu o dysproporcję znaczną, wręcz "bijącą w oczy", a nie o ewentualne drobne różnice w ocenach sądu pierwszej i drugiej instancji. Nie może być zatem w ramach tej przyczyny odwoławczej dokonywana korekta w każdej sytuacji, w której sąd odwoławczy dochodzi do wniosku, że karę należałoby ukształtować nieco odmiennie, to jest że kara jest po prostu zbyt surowa lub zbyt łagodna. Chodzi jedynie o różnice ocen o zasadniczym charakterze. Zdaniem Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego, uwzględniając okoliczności niniejszej sprawy, gdyby nawet stwierdzić, że z uwagi na powtórne popełnienie występku dyscyplinarnego przez sędziego Sądu Okręgowego uznać, że kara wymierzona przez Sąd Apelacyjny jest stosunkowo łagodna, a więc i niewspółmierna do popełnionego przez obwinionego czynu, to jednak żadną miarą stopnia owej niewspółmierności nie można byłoby uznać za "rażący". Tylko zaś stwierdzenie rażącego stopnia niewspółmierności kary upoważnia - jak to już wyżej wskazano - do wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia reformatoryjnego w tzw. płaszczyźnie wymiaru kary.
 

premiery24
 
Sędzia

Pobierz: pobieralniarar.pl/jj6g8hyiij/s%25C4%2599dzia.htmlDlaczego membrana dachowa jest ważna? - wszystko o
Niewidocznym dla oka, aczkolwiek niezwykle ważnym elementem w strukturze dachu jest membrana dachowa.

Skala Glasgow – Wikipedia, wolna encyklopedia
Skala Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale – GCS) jest używana w medycynie w celu oceny poziomu świadomości Początkowo wprowadzono ją w celu umożliwienia

Mój Orbit
Problem próchnicy dotyczy niemal 90% społeczeństwa. i wciąż jest to choroba niemożliwa do skutecznego wyleczenia. Dlatego profilaktyka próchnicy jest tak

Azjatycki Cukier Dlaczego Anne Hathaway wygląda jak …
2012-03-29  · Jak wiecie, często irytuję się, jak ktoś mówi "wyglądasz jak Azjatka". Ale jest druga część tej historii, o której do teraz nie wspominałam

Azjatycki Cukier Dlaczego nie lubię "naturalności"
2012-08-24  · Paranoja związana z zachwalaniem naturalności przybiera takie rozmiary, że zaczyna zmieniać percepcję u niektórych. Jak widzą coś, co wydaje się

Ogrzewanie podłogowe, czyli dlaczego warto …
Dlaczego ogrzewanie podłogowe jest ostatnio tak popularne? Czy jest tańsze niż grzejniki? Czy warto w to inwestować? Czy zdoła ogrzać dom bez problemu?
 

banzajpl
 
Sędziowie na mistrzostwach świata w Brazylii nie będą mieli łatwego zadania, jeśli chodzi używanie sprayu, w trakcie rozgrywania spotkań. Doskonale przekonał się o tym arbiter meczu...
www.sport.banzaj.pl/Slepy-sedzia-Sprayem-po-buta…
 

banzajpl
 
Hiszpańska prasa donosi, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyda zgodę na używanie przez sędziów spraya znaczącego murawę, jako element wyposażenia podczas mundialu w...
www.sport.banzaj.pl/MS-2014-FIFA-wydala-zgode-se…
 

banzajpl
 
Podczas towarzyskiego spotkania reprezentacji Ukrainy i Austrii do lat 21 doszło do niecodziennej sytuacji, w której jeden z piłkarzy w ciągu kilku sekund otrzymał dwie żółte kartki. Zawodnik...
www.sport.banzaj.pl/Najglupsza-czerwona-kartka-w…
 

 

Kategorie blogów