Wpisy oznaczone tagiem "umk" (12)  

tom131313
 
tom1313: Uniwersytet Mikołaja Kopernika uruchamia nowy kierunek : sinologia - Toruń - Naszemiasto.pl: rdir.pl/1m4mdl #umk#sinologia#nauka#

adz2ers44k08kkoo8g0o48w04gg_600.jpg
 

umkc
 
Przed chwilą wrzuciłem plik dotyczący filozofii:

chomikuj.pl/(…)Filozofia*2b-*2bopracowania.pdf…

lub:

chomikuj.pl/(…)Filozofia+-+opracowania.pdf…

Plik z krótkimi opracowaniami.
To wielki burdel w jednym miejscu, ale może się komuś przydać, zwłaszcza gdy jeszcze nie miał czasu na naukę przed kołem...

Plik nie dotyczy wyłącznie tematów poruszanych na politologii, więc może się przydać na różnych kierunkach bez względu na wykładowcę.

To lista znacznej części tematów, które zawiera:

„Uczona niewiedza” Mikołaja z Kuzy
Antychrześcijańskie idee filozofii Nietzschego
Buber jako przedstawiciel filozofii spotkania
Byt u Heraklita i Parmenidesa
Ch. Pierce i problem początku poznania:
Człowiek w filozofii Odrodzenia:
Manetki
Pico della Mirandola
Człowiek w naukach przyrodniczych – ewolucjonizm:
Doświadczenia religijne i przekonania religijne:
Egzystencjalizm wobec religii : Sartre:
Emotywistyczna teoria etyki:
Empiryzm J. Locke’a :
Epikureizm i problem wartości: epikureizm:
Estetyka Witkacego
Etyka epikureizmu:
Etyka I. Kanta:
Fenomenologia – jej miejsce w kulturze współczesnej:
Fenomenologia – E. Husserla:
Filozofia a religia, sztuka, nauka.
Filozofia czynu G. Fichtego:
Filozofia grecka w chrześcijaństwie:
Filozofia historii/dziejów:
Filozofia języka L. Wittgensteina:
Filozofia mesjanistyczna w Polsce:
Towiański:
Mickiewicz:  
Józef Hoene-Wroński:
Józef Gołuchowski:
Bronisław Trentowski:
Karol Libelt:
August hr Cieszkowski:
Filozofia nauki Bacona:
Filozofia państwa i dziejów Hegla:
Filozofia polityczna Th. Hobbesa:
Filozofia polityki K.R. Poppera:
Filozofia polska XIX wieku (Hojne – Wroński, Cieszkowski)
Filozofia St. Brzozowskiego:
Filozofia zła i cierpienia:
Filozoficzna szkoła Lwowsko-Waszawska:
Bruno i filozofia przyrody:
Główne stanowiska w etyce społecznej:
Habermas i rozum komunikacyjny:
Hermeneutyczna epoka rozumu:
Hermeneutyka transcendentalna – K.-O. Apel:
Hermeneutyka: Habermas, Ricoeur, Vattimo:
Hylemorfizm Arystotelesa a metafizyka Platona:
Idea hermeneutyki H.-G. Gadamera:
Idee a rzeczy w filozofii Platona:
Idee i przedstawiciele stoicyzmu:
Zenon z Kation
Chryzyp z Soloi
Epiktet z Hierapolis
Lucjusz Anneusz Seneka (Młodszy)
Marek Aureliusz
Immaterializm Berkeleya:
Indeterminizm w filozofii:
Intelekt a intuicja w filozofii Bergsona:
Intelektualizm etyczny Sokratesa:
Jońska filozofia przyrody:
Tales
Anaksymander
Anaksymenes
Kierunki filozofii współczesnej:
Neopozytywizm
Egzystencjalizm
Fenomenologia transcendentna
Personalizm
Kognitywizm:
Krytyka metafizyki w neopozytywizmie:
Krytyka pojęcia przyczynowości w filozofii D. Humea:
Kryzys kultury XX wieku a filozofia:
Kultura i filozofia postmodernistyczna:
Marksizm w Polsce:
Marksowa filozofia pracy i problem alienacji:
Metafizyka w filozofii Kanta:
Metafizyka, jej główne problemy:
Mistycyzm w religii i filozofii:
Mounier i personalizm otwarty:
Myśl egzystencjalna S. Kierkegaarda:
Myśl filozoficzna Levinasa:
Myśl filozoficzna ST. Brzozowskiego:
Nauka o bycie św. Tomasza:
Ontologia fundamentalna M. Heideggera:
Ontologiczny dowód na istnienie Boga:
Panteizm i Spinoza:
Pesymizm Schopenhauera:
Platońska nauka o państwie:
Poezja a filozofia:
Postawa apollińska i dionizyjska w filozofii Nietzschego:
Postmodernizm a kategoria prawdy:
Poszukiwanie podstaw humanistyki na przełomie XIX i XX wieku ( Windelband, Rickerta, Diltheya):
Potępienie cywilizacji J.J. Rousseau:
Poznanie bez założeniowe ( KARTEZJUSZ, Husserl):
Pozytywizm i neopozytywizm
Pragmatyzm W. Jamesa:
Problem czasu w filozofii i kulturze:
Iluzjonistyczna koncepcja czasu
Kreacjonistyczna (chrześcijańska) koncepcja czasu
Judaistyczna koncepcja czasu
Linearna koncepcja czasu :
Problem determinizmu:
Determinizm
ontologiczny
etyczny
historyczny
teologiczny
epistemologiczny
metodologiczny
filozoficzny
Atomiści (Demokryt, Leucyp)
Leibniz
Newton
Hume
Problem duszy i ciała w tradycji filozoficznej i kognitywizmie:
SPIRYTUALIZM, DUALIZM
NATURALIZM, MATERIALIZM
hilemorfizm, animizm
Problem sądów syntetycznych a priori u Kanta
Problem substancji w filozofii Kartezjusza i Leibniza
Psychoanaliza E. Fromma
Psychoanaliza Freuda i jej znaczenie dla kultury i filozofii:
Renesansowa filozofia poltyki i prawa ( N. Machiavelli) :
Rozum i serce w filozofii Pascala:
Sceptycyzm metodyczny Kartezjusza:
Stoicyzm jako filozofia życia:
System filozoficzny Hegla:
Sytuacje graniczne i ich rola w filozofii:
Śmierć Boga w filozofii Nietzschego:
Śmierć jako zagadnienie filozoficzne:
Św. Tomasz o istnieniu Boga:
Teilhard de Chardin i ewolucjonizm:
Teilhard de Chardin
Teoria poznania I. Kanta:
Teoria  poznania św.  Augustyna:
Teoria religii L. Feuerbacha:
Teoria złudzeń F. Bacona I jej znaczenie dla filozofii poznania:
Teorie czasu i przestrzeni:
Tradycja platońsko – augustyńska w rozumowaniu duszy i ciała:
Transcendentalizm i zagadnieni możliwości poznawczych:
Trzy główne teorie rzeczywistości: monizm, dualizm, pluralizm:
Wiedza i wiara w filozofii św. Tomasza:
Wolność jako kategoria w egzystencjonalizmie:
Wyjaśnić pojęcia; Transcendentny, transcendentalny, transcendencja:
Zagadnienia prawdy:
Zagadnienia źródeł poznania:
Zasady wiedzy w filozofii Galileusza:
Zdziwienie, wątpienie a filozofia

______________________________________
________________________________

To nie jedyny plik jaki wrzuciłem (ogólnie wrzucam ich więcej w miarę możliwości) ale gdybym miał pisać tu o wszystkim to marnowałbym czas.

Może gdzieś między nauką i (nie)zdawaniem poprawek do połowy września uda mi się uzupełnić kierunek politologii plikami które znalazłem w necie.
 

umkc
 
Jak będę miał więcej czasu bardziej zajmę się tym chomikiem.

Dziś przesegrowałem tylko pliki z Samorządu z politologii UMK, wszystkie w wersji pdf.:

temat 12. E. Bogacz-Wojtanowska, Współczesne problemy towarzyszące współdziałaniu organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego
[w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, pod red. J. Parchomiuka, B. Uljasza i E. Kruka, Warszawa 2009 r., s. 652-664.

temat 12. A. Sobczak, Formy współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną    
[w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, pod red. J. Parchomiuka, B. Uljasza i E. Kruka, Warszawa 2009 r., s. 665-678.

temat 5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989    
Warszawa 2007, s. 422-432.

temat 5. A. Tarnowska, Ustrój samorządu miejskiego w Rzeczypospolitej – od regulacji zaborczych do unifikacji    
[w:] Samorząd miejski. Zadania, instytucje, formy, pod red. S. Wróbla, Poznań-Chorzów 2008, s. 37-64.

temat 4. L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju
Toruń 2009, s. 128-175.

temat 3. Śliz, Szczepański, Społeczności lokalne: od platońskiego polis do systemów lokalnych
[w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 17-42.

temat 3. A. Antoszewski, Istota władzy samorządowej.pdf    
[w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008, s. 43-64.

temat 2. J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego.pdf    
Paryż 1926, Reprint z 1990 roku, Dział II, s. 12-81
 

umkc
 
W chwili obecnej nie robię nic innego niż tylko układam pliki z politologii na UMK.

Nie chcę robić więcej kierunków naraz bo może okazać się to zgubne.

Właściwie słowo "układam" samo w sobie jest mylące, gdyż przemieniam pliki .jpg na pliki .pdf...

W chwili obecnej jest to krótki artykuł Agnieszki Sobczak pt. Formy współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną ;d
 

umkc
 
Chomik dopiero ruszył więc nie ma tego wiele.
Kilka plików z politologii na UMK w Toruniu i w sumie to wszystko. Ale to dopiero początek ;)

*Między innymi:* //przepraszam za brak tytułów naukowych!//:

Notatki z Integracji Europejskiej (Potorski), z PTP (Backer), HMP (Wojdyło), Filozofii, Komunikacji Społecznej (Mateja), Logiki, Ekonomii... i inne.

*Znaczna część przydatnych książek i skryptów jak np.:*
Izdebski i Kulesza - Administracja publiczna - zagadnienia ogólne
Ekonomia Mikroekonomia - Begg, Fisher, Dornbusch
Milewski Roman - Podstawy ekonomii
Compleston - historia filozofii (wszystkie dostępne w necie części)
G. Reale - Myśl Starożytna i Historia filozofii starożytnej
Dobek-Ostrowska -podstawy komunikowania społecznego
Popper - logika odkrycia naukowego
Widła i Zienkiewicz - Logika
Ziembiński - Logika praktyczna
Jabłoński i Sobkowiak - Marketing polityczny w teorii i praktyce
BOGDAN WALCZAK - Co to jest język polityki
Cichosz - (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezedenckich w III RP - (opracowanie)
Chmaj i Żmigrodzki - wprowadzenie do teorii polityki (skrypt, streszczenie)
Historia myśli polityczno-prawnej tom 1 - Stanisław Filipowicz
Chodubski - Wstęp do badań politologicznych (cała książka)
Babbie - Badania społeczne w praktyce
Heywood. A - Ideologie polityczne. Wprowadzenie
Frankfort-Nachmias i Nachmias - Metody badawcze w naukach społecznych
Janusz Sztumski - Wstęp do metod i technik badań społecznych
Szczupaczyński - Władza i społeczeństwo
Mazur Marek - Marketing polityczny studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce
Ortega y Gasset Jose- Bunt Mas
John Locke - Dwa traktaty o rządzie
Stanisław Filipowicz - Historia Idei Politycznych
Tom I i Tom II
Goban-Klas - Media i komunikowanie masowe
Chmaj, Żmigrodzki - Wprowadzenie do teorii polityki

i inne pliki, notatki, książki! ;d

podkreślam iż tylko zbieram wszystkie pliki do kupy, tzn. nie skanuję itp., a korzystam z plików już zamieszczonych w internecie, ewentualnie je poprawiam :)

muszę też zauważyć że "Pliki posiadające prawa autorskie można pobierać tylko, gdy posiadasz oryginał i wersja pobierana ma służyć jako kopia zapasowa. W innym przypadku pobrany plik należy skasować w ciągu 24 godzin od pobrania."
  • awatar horny: lOSjGw http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com
  • awatar horny: lOSjGw http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com
  • awatar horny: lOSjGw http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (6) ›
 

umkc
 
Mam nadzieję skończyć na maks 99 wpisie, stąd pierwszy tylko 01.
___________________________________________________________
Utrzymywałem przez krótki czas chomika
www.chomikuj.pl/politologiaumk
ale ponieważ nie jest on widoczny w wyszukiwarce Google (wczesne ustawienie niewidoczności daje się we znaki) postanowiłem założyć nowego chomika.
Nie jest on poświęcony tak jak poprzedni tylko politologii, ale całemu uniwerkowi.
Adres jego to
www.chomikuj.pl/umkc
Na razie przeszukuję tylko moje zasoby i internet. Niewiele wrzucam na chomika.
Jeżeli macie jakieś pliki, którymi chcecie się podzielić -> wrzucajcie do folderu 'Z z Z z Z' na tym chomiku.
Jeżeli znacie jakieś miejsce, na którym znajdują się pliki warte zainteresowania -> piszcie w komentarzach lub PW (na chomiku) :D
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Długo zabierałem się za zrobienie wyszukiwarki, która szuka *tylko* na konkretnym chomiku.
W końcu ją zrobiłem, ale dopóki mój chomik nie istnieje w Google (dopiero powstał więc nie jest jeszcze zindeksowany), wyszukiwarka owa nie będzie działać :/
Wygląda ona tak:
wyszuk.jpg

zapraszam do wypróbowania jej na innym małym przykładzie znajdującym się na moim chomiku :)

*Za reklamę chomika w jakimkolwiek miejscu oferuję wykonanie skryptu wyszukiwarki na stronę chomikuj.pl*
która będzie szukać tylko na konkretnym chomiku (bez opcji "przeszukaj całe chomikuj.pl"), będzie miała Twoje wybrane tło, itp.

Jak to zrobić?
1. wrzucasz na swoją stronę, bloga, forum... itp. link do mojego chomika: www.chomikuj.pl/umkc z reklamą typu "zapraszam do pomocy w zbieraniu plików z UMK w Toruniu"
2. *LUB* dodajesz obrazek:
bannerek.jpg

następnie piszesz do mnie PW (na chomiku!), w którym podajesz:
1. adres Twojego chomika (na którym ma się odbywać wyszukiwanie),
2. adres obrazka jaki ma służyć za tło,
3. ewentualnie: rozmiary wyszukiwarki (inne niż obrazek), zmiana treści, położenie napisu/// inaczej rozmiar wyszukiwarki będzie taki jak obrazek lub odpowiednio mniejszy; tekstem będzie "znajdź plik na moim chomiku"
4. adres WWW pod jakim znajduje się ta znikoma reklama mojego chomika.

Odeślę gotowy skrypt wyszukiwarki w pierwszej wolnej chwili ;)
 

jaztorunia
 
Od paru lat UMK nie jest w Toruniu jedyną uczelnią wyższą. Uniwersytet ciągle wiedzie prym w regionalnych rankingach, choć konkurencja jest ogromna. Z powodu przybywających do Grodu Kopernika co roku nowych żaków, miasto znane jest również z dzięki rozrywka torun. Mimo że wielu nie chce się z tym zgodzić, siłą napędową wielu wydarzeń kulturalnych i muzycznych są właśnie studenci. To oni tworzą silną grupę publiczności, która najlepiej bawi się na koncertach. Zaobserwować to można na przykład w toruń tv, która często na swojej antenie przedstawia relacje takich imprez. Za jej pośrednictwem można również dowiedzieć się o tym, co ciekawego będzie działo się  mieście. Głównym i bodajże najstarszym klubem, skupiającym studentów UMK jest legendarna już Od Nowa. Odbywające się tam koncerty, spotkania poetyckie czy przedstawienia teatralne wielu na długo zapadają w pamięci. Jest to miejsce, gdzie można zetknąć się z rozrywka torun w najlepszej jakości. Wiele tutaj przypomina o tym, jak zaczynały zespoły Kobranocka czy Republika. Obecnie przed studentami UMK i innych toruńskich uczelni, swoje siły sprawdza wiele debiutujących zespołów. Wszyscy podkreślają, że publiczność gromadząca się w tym wyjątkowym miejscu jest wspaniała. Reporterzy toruń tv sami doskonale się bawiąc, relacjonując wiele dziejących się w Od Nowie imprez. Należy również podkreślić, że klub cieszy się popularnością w całym kraju. Dzięki niemu rozrywka torun to koncerty takich gwiazd jak Hey, Strachy Na Lachy, czy chętnie przybywająca do Torunia Coma torun24.tv/Rozrywka Czasami tylko szkoda, że w klubie nie można pomieścić więcej publiczności. Warto zwrócić uwagę, że toruń tv stara się jednak ukazywać także inne miejsca, w których studenci doskonale się bawią. O tym, że jest ich w Toruniu wiele, wiedzą nie tylko żacy, ale także sami mieszkańcy. Doskonała rozrywka torun „czai się” bowiem niemal z każdej piwnicy na toruńskiej Starówce. Może to właśnie sprawia, że puby cieszą się ogromną popularnością niemal w całej Polsce? Choć w wakacje studentów UMK mniej na toruńskich ulicach, życie wieczorne i nocne miasta bez wątpienia kwitnie. Trudno wybrać jedną imprezę na weekend. Warto zatem śledzić widomości w toruń tv, aby nie ominęło nas coś naprawdę interesującego. Po to jest bowiem lato, by trochę odpuścić i bawić się do białego rana.
 

jaztorunia
 
Od niemal dziesięciu lat mieszkam w Toruniu. Dzięki temu niemal każdego dnia mogę przekonywać się, jak istotną rolę odgrywają tutaj wydarzenia Toruń. Świadczy to o świetności naszego miasta, która trwa od wielu wieków. Tak jak niegdyś karczmy zapełniały się tymi, którzy przyjeżdżali tu handlować, tak teraz, zwłaszcza w lecie liczne puby wypełniają się amatorami dobrej zabawy i niecodziennych wrażeń. Do Torunia przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków Polski, do których dotarły informacje o niezwykle ciekawych i udanych imprezach. Najpopularniejsze puby mieszczą się na Starówce, dzięki czemu wciągu jednego wieczoru, zajrzeć można do kilku miejsc. Jednak aby dotrzeć do słynnego klubu, gdzie odbywają się liczne koncerty, do Od Nowy, trzeba udać się już trochę dalej. Jest jednak z pewnością warto, ponieważ właśnie tutaj, zwłaszcza w roku akademickim, odbywają się największe wydarzenia toruń. O tym, kto bywał w tym miejscu, dowiedzieć się można z wiszących wszędzie plakatów, nadających specyficzny klimat. Mogą go pozazdrościć mniejsze, nowe puby.  Warto jednak pamiętać, że Toruń żyje także dzięki innym imprezom. Od lat popularnością  cieszą się zloty bmw toruń, na które przybywa do miasta duża liczba fanów. Co takiego przyciąga fanów motoryzacji akurat do tego średniowiecznego miasta? Z pewnością spore znaczenie ma właśnie to, że tego typu wydarzenia toruń udowadniają, że historia może doskonale łączyć się z teraźniejszością, a nawet przyszłością. Imprezy, organizowane przez klub bmw toruń mają już swoje stałe miejsce w toruńskim kalendarzu. Zloty fanów, odbywające się wiosną, stanowią kontrast do tego, z czego od lat słynie Gród Kopernika. Warto jednak zwrócić uwagę, że również takie wydarzenia toruń odgrywają ogromną rolę dla rozwoju współczesnej turystyki. Dzięki temu przybywa tutaj cała masa ludzi, która nie jest bezpośrednio zainteresowana zabytkowością miasta. Jednak, będąc tutaj, „przy okazji” decydują się poświęcić chwilę czasu na zwiedzanie. Również puby czerpią zyski z takich turystów, którzy chętnie studzą emocję w gotyckich piwnicach. Klub bmw toruń jest zatem niezwykle ważnym organizatorem życia we współczesnym Toruniu. Zloty przyciągają także samych mieszkańców, którzy chętnie podziwiają mistrzowskie wyczyny kierowców tych aut. Dlatego, choć często ta właśnie marka kojarzona jest ze specyficzną subkulturą, warto wybrać się choć raz na zlot bmw toruń by poznać prawdziwych ludzi z pasją.
 

 

Kategorie blogów